Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 139/2021
  • Kapitola:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Podanie:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Deň vydania:
  • 21.7.2021
  • Značka:
  • X035726
Súdny exekútor: JUDr. Radovan Ferenc
Sídlo súdneho exekútora
Názov ulice/verejného priestranstva: Slovenská
Orientačné/súpisné číslo: 13
Názov obce: Prešov
PSČ: 08001
Kontaktné údaje
Názov ulice/verejného priestranstva: 051/7732724
Orientačné/súpisné číslo: radovan.ferenc@ske.sk
 
Povinný
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko: Marcela Billá
IČO/Dátum narodenia: 10.01.1972
Sídlo/Bydlisko
Názov ulice/verejného priestranstva: J. Grešáka
Orientačné/súpisné číslo: 3558/27
Názov obce: Bardejov
PSČ: 08501
 
Spisová značka exekučného spisu exekútora: 317EX 345/21
Druh podania: Oznamenie_o_upovedomeni_o_zacati_exekucie
V exekučnom konaní 317EX 345/21 vykonávanom na základe exekučného titulu rozsudok č.3C/10/2012 zo dňa 03.05.2013, právoplatný 09.07.2013, vykonateľný 13.07.2013 (Exekučný titul priznávajúci nárok zo spotrebiteľskej zmluvy), ktorý vydal Okresný súd Bardejov a na základe poverenia na vykonanie exekúcie č. 6121251095, ktoré vydal Okresný súd Banská Bystrica dňa 12.04.2021 proti povinnému: Marcela Billá, J. Grešáka 27/3558, Bardejov, nar. 10.01.1972 v prospech oprávneného: Home Credit Slovakia, a.s., Teplická 7434/147, 921 22 Piešťany, IČO: 36234176 zast. Advokátska kancelária GOLIAŠOVÁ GABRIELA s.r.o., 1.mája 173/11, 911 01 Trenčín, IČO: 47234679 sa napriek vykonanému šetreniu nepodarilo upovedomenie o začatí exekúcie doručiť povinnému do troch mesiacov od začatia exekúcie, preto sa upovedomenie o začatí exekúcie doručí povinnému v zmysle § 61b ods. 3 Exekučného poriadku účinného od 1.4.2017 oznámením v Obchodnom vestníku. Upovedomenie o začatí exekúcie sa považuje za doručené uplynutím 30 dní odo dňa nasledujúceho po zverejnení oznámenia v Obchodnom vestníku.