Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 139/2021
  • Kapitola:
  • Konkurzy a reštrukturalizácie
  • Podanie:
  • Oznámenia správcov
  • Deň vydania:
  • 21.7.2021
  • Značka:
  • K035516
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: IRON SLOVAKIA, a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Rožňavská 22, 82104 Bratislava - mestská časť Ružinov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 43846491
Obchodné meno správcu: I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE,k.s.
Titul, meno a priezvisko správcu:
Sídlo správcu: Šoltésovej 2, 81108 Bratislava
Kotakt na správcu : bratislava@irkr.sk, 0908/989 977
Spisová značka správcovského spisu : 27K/41/2020 S1436
Spisová značka súdneho spisu : 27K/41/2020
Druh podania : Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., správca úpadcu: IRON SLOVAKIA, a. s. v konkurze, so sídlom Rožňavská 22, 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 43 846 491, týmto oznamuje, že účastníci konania môžu do správcovského spisu úpadcu vedeného pod sp. zn. 27K/41/2020 S1436 nahliadať v kancelárii správcu na adrese Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava, a to každý pracovný deň v úradných hodinách od 09:00 hod. do 16:00 hod., vždy len po predchádzajúcom dohovore. Kanceláriu správcu je možné kontaktovať na tel. č. +421 908 989 977 alebo prostredníctvom e-mailu na bratislava@irkr.sk. Samotné nahliadnutie bude možné realizovať najskôr po 2 pracovných dňoch odo dňa objednania sa.

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., správca