Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 139/2021
  • Kapitola:
  • Oznámenia o začatí konania o zrušení spoločnosti alebo družstva bez likvidácie
  • Podanie:
  • Oznámenie o začatí konania o zrušení spoločnosti alebo družstva bez likvidácie
  • Deň vydania:
  • 21.7.2021
  • Značka:
  • R059345
Spisová značka: 30CbR/19/2020
Druh: Oznam
Hlavička:
Rozhodnutie:
Odôvodnenie:
Poučenie:
Oznámenie
Oznámenie o predpoklade úpadku spoločnosti Okresný súd Nitra podľa § 309g Civilného mimosporového poriadku oznamuje predpoklad úpadku spoločnosti DenRom One, s.r.o., so sídlom: Komárno, Námestie Kossutha 3087/124, IČO: 50555421. Zároveň Okresný súd Nitra poučuje veriteľov spoločnosti, osoby, ktoré majú právo na likvidačný zostatok, a iné orgány a osoby dotknuté zrušením spoločnosti, že ak do šiestich mesiacov od zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku nebude podaný návrh na ustanovenie likvidátora spolu s osvedčením o zložení preddavku na jeho odmenu a náhradu výdavkov alebo nebude podaný návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok spoločnosti, spoločnosť bude vymazaná z obchodného registra.
Autor
Okresný súd Nitra dňa 15.7.2021
JUDr. Renáta Šišková,
Dlžník
Názov :
IČO :
Adresa : ,
Navrhovateľ/Navrhovatelia
Názov : ex offo
IČO :
Adresa : , Slovenská republika