Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 139/2021
  • Kapitola:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Podanie:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Deň vydania:
  • 21.7.2021
  • Značka:
  • X035691
Súdny exekútor: JUDr. Ing. Jozef Buri
Sídlo súdneho exekútora
Názov ulice/verejného priestranstva: Ku Bratke
Orientačné/súpisné číslo: 3
Názov obce: Levice
PSČ: 93401
Kontaktné údaje
Názov ulice/verejného priestranstva: 0366224021
Orientačné/súpisné číslo: jozef.buri@ske.sk
 
Povinný
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko: Anton Bulík
IČO/Dátum narodenia: 15.05.1976
Sídlo/Bydlisko
Názov ulice/verejného priestranstva: Černík
Orientačné/súpisné číslo: č.45
Názov obce: Černík
PSČ: 941 05
 
Spisová značka exekučného spisu exekútora: 306 EX 301/21
Druh podania: Oznamenie_o_upovedomeni_o_zacati_exekucie
V exekučnom konaní sp. zn. 306 EX 301/21 oprávneného Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s., IČO:35937874, Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava, IDDS:E0004976887, proti povinnému Bulík Anton, štátny občan SR, nar. 15.05.1976, č. 45, 941 05 Černík, exekučný titul - výkaz nedoplatkov č.k. 2007111213, ktorý vydal Všeobecná zdravotná poisťovňa,a.s.,pob. Nové Zámky dňa 23.7.2020 , sa napriek vykonanému šetreniu nepodarilo upovedomenie o začatí exekúcie doručiť povinnému do troch mesiacov od začatia exekúcie, preto sa upovedomenie o začatí exekúcie podľa § 61b ods. 3 Exekučného poriadku doručuje povinnému oznámením v Obchodnom vestníku. Upovedomenie o začatí exekúcie sa považuje za doručené uplynutím 30 dní odo dňa nasledujúceho po zverejnení oznámenia v Obchodnom vestníku.