Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník 220/2023

Obchodný register
Oznámenia o začatí konania o zrušení spoločnosti alebo družstva bez likvidácie
Konkurzy a reštrukturalizácie
Výzvy likvidátorov
Verejné súťaže
Špecifikácia prijatého podielu zaplatenej dane z príjmov
Dražby
Predaj majetku
Oprava zverejnených údajov v Obchodnom vestníku
Upovedomenia exekútorov