Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
 • Vestník č:
 • 220/2023
 • Kapitola:
 • Konkurzy a reštrukturalizácie
 • Podanie:
 • Oznámenia správcov
 • Deň vydania:
 • 20.11.2023
 • Značka:
 • K065331
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kováč Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Nová Ves nad Žitavou 125, 95151 Nová Ves nad Žitavou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.03.1971
Obchodné meno správcu:
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Ondrej Brláš
Sídlo správcu: Štefánikova trieda 52, 94901 Nitra
Kotakt na správcu : spravca@brlas.sk, 0904/469 210
Spisová značka správcovského spisu : 31OdK/179/2023 S1770
Spisová značka súdneho spisu : 31OdK/179/2023
Druh podania : Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu

Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu (§ 167p ZKR)

JUDr. Ondrej Brláš, so sídlom správcovskej kancelárie Štefánikova trieda 52, 949 01 Nitra, správca zapísaný v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1770 (ďalej len ,,Správca“), správca dlžníka Miroslav Kováč, nar. 20.03.1971, trvalý pobyt s. č. 125, Nová Ves nad Žitavou, prechodne bytom Hlavná II 87/24, Beladice – Veľké Chrašťany (ďalej len „Dlžník“) vyhlasuje v súlade s ust. § 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

I. kolo verejného ponukového konania na predaj nasledovného hnuteľného majetku, ktorého súpis bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 217/2023 zo dňa 14.11.2023 (K064489).

Motorové vozidlo:

1. osobné motorové vozidlo Peugeot 406, EČV: NR612EJ, VIN: VF38BRHZE80930208, rok výroby: 1999, počet kilometrov: 349 294, farba: strieborná, kategória M1, súpisová hodnota 500,- Eur

(ďalej spolu len „Predmet VPK“)

Predmet VPK sa predáva ako súbor vecí v stave v akom sa nachádza, t.j. v stave v akom stojí a leží. Správca nezodpovedá za prípadné vady Predmetu VPK, a to ani za právne vady. Predmetom verejného ponukového konania je Predmet VPK, a to ako súbor (t.j. v prípade viacerých položiek sa jedná o všetky položky uvedené vyššie). Bližšie informácie, ako aj termín obhliadky je možné dohodnúť so správcom e-mailom na adrese: spravca@brlas.sk.

Záujemcovia sú povinní doručiť písomné cenové ponuky v zalepených neotvorených obálkach na adresu kancelárie správcu s označením: „PONUKOVÉ KONANIE č. 1– Miroslav Kováč - NEOTVÁRAŤ“.

Lehota na predkladanie ponúk je 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia oznámenia o verejnom ponukovom konaní v Obchodnom vestníku SR, pričom končí desiatym kalendárnym dňom o 15:00 hod. V prípade, že koniec lehoty pripadne na deň pracovného pokoja alebo sviatok, predĺži sa koniec lehoty na najbližší pracovný deň do 15:00 hod.

Ponuky, ktoré nebudú Správcovi doručené do skončenia lehoty sa nebudú považovať za riadne doručené, ani keď boli odoslané Správcovi pred uplynutím lehoty. Správca takéto ponuky odmietne ako oneskorené. Podobne odmietne aj neúplné ponuky. Ponuku je možné doručiť aj do elektronickej schránky správcu prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy, avšak odporúča sa použiť písomný spôsob ponuky.

Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku, pričom na neskoršie podané ponuky nebude Správca prihliadať. Doručenú ponuku nie je možné vziať späť a je pre záujemcu záväzná.

Ponuka musí byť Správcovi doručená (poštou, osobne alebo do elektronickej schránky Správcu) najneskôr v deň a hodinu určenú v tomto oznámení na adresu kancelárie správcu (Štefánikova trieda 52, 949 01 Nitra) a súčasne s ponukou musí záujemca zložiť na účet správcu vedený v Tatra banka, a.s., IBAN: SK34 1100 0000 0029 4800 8081, BIC: TATRSKBX zálohu vo výške ponúkanej kúpnej ceny za Predmet VPK (t.j. celú ponúkanú kúpnu cenu)o ktoré záujemca danou ponukou prejaví záujem.

Záujemca je povinný pri zložení zálohy na účet uviesť v poznámke platby pri právnických osobách a fyzickej osobe podnikateľovi obchodné meno a pri fyzickej osobe nepodnikateľovi meno a priezvisko spolu s uvedením „ponukana KC za VPK 1 – Miroslav Kovac“. Záloha vo výške ponúkanej kúpnej ceny musí byť v celom rozsahu pripísaná na účet Správcu najneskôr do skončenia lehoty na predkladanie ponúk, pričom v prípade, že ponúkaná kúpna cena nebude v tejto lehote pripísaná na účet Správcu, Správca takúto ponuku odmietne ako oneskorenú.

Záväzná ponuka musí obsahovať:

 1. označenie záujemcu (pri právnických osobách a fyzických osobách podnikateľoch obchodné meno, sídlo / miesto podnikania, IČO; u fyzických osôb nepodnikateľov meno, priezvisko, trvalý pobyt, rodné číslo, štátnu príslušnosť),
 2. doklad preukazujúci právnu subjektivitu záujemcu, pri právnických osobách originál alebo úradne overenú kópiu aktuálneho výpisu z obchodného registra, živnostenského registra alebo iného registra, v ktorom je záujemca zapísaný (nesmie byť starší ako 3 mesiace); fyzická osoba nepodnikateľ musí priložiť fotokópiu platného občianskeho preukazu alebo iného platného dokladu totožnosti,
 3. čestné vyhlásenie, že záujemca nemá záväzky voči Dlžníkovi,
 4. čestné vyhlásenie, že záujemca súhlasí so všetkými podmienkami tohto ponukového konania,
 5. označenie Predmetu VPK,
 6. písomný návrh dohody o zmluvnej pokute (ktorý správca pri otváraní ponúk záujemcov akceptuje): „záujemca pre prípad, kedy ním predložená cenová ponuka bude správcom vyhodnotená ako víťazná, následne v lehote 14 dní od výzvy správcu neuzavrie so správcom kúpnu zmluvu, čím poruší podmienky verejného ponukového konania, súhlasí so zmluvnou pokutou vo výške záujemcom zloženej ponúkanej kúpnej ceny za Predmet VPK.“ Zmluvná pokuta bude za uvedených podmienok správcom započítaná so zloženou ponúkanou kúpnou cenou za Predmet VPK. Návrh záujemcu nesmie obsahovať iné podmienky, výhrady ani zmluvné dojednania.
 7. návrh kúpnej ceny za Predmet VPK v EUR,
 8. doklad preukazujúci zloženie ponúkanej kúpnej ceny za Predmet VPK na účet Správcu,
 9. v prípade fyzickej osoby nepodnikateľa súhlas so spracovaním osobných údajov na účely tohto ponukového konania,
 10. číslo bankového účtu na ktorý ma byť záloha vrátená v prípade neúspešnej ponuky,
 11. kontaktné údaje na záujemcu v rozsahu telefonický kontakt a emailová adresa,
 12. ponuka musí byť podpísaná záujemcom, resp. osobou oprávnenou konať za záujemcu; pre prípad že ponuka bude podpísaná splnomocneným zástupcom, je záujemca povinný preukázať splnomocnenie doložením jeho originálu alebo úradne overenej kópie.

Ponuky, ktoré nebudú mať vyššie uvedené náležitosti Správca vyradí z ponukového konania. Jednotlivé ponuky budú otvorené a vyhodnotené do 7 kalendárnych dní po uplynutí lehoty na podávanie ponúk v kancelárii Správcu, pričom o otváraní a vyhodnotení ponúk Správca spíše zápisnicu. 

Rozhodujúcim kritériom pre vyhodnotenie cenových ponúk je najvyššia ponúknutá kúpna cena. V prípade, že viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb Správcu. Správca po vyhodnotení predložených cenových ponúk uzavrie kúpnu zmluvu s víťazom ponukového konania. Neúspešným záujemcom bude záloha vo výške ponúkanej kúpnej ceny vrátená v lehote 10 kalendárnych dní od vyhodnotenia predložených cenových ponúk.

Toto ponukové konanie sa nepovažuje za verejnú obchodnú súťaž v zmysle § 281 a nasl. Obchodného zákonníka ani za verejný návrh na uzavretie zmluvy v zmysle § 276 a nasl. Obchodného zákonníka.

JUDr. Ondrej Brláš, správca

 

INFORMÁCIA O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

V prípade, ak sa záujemca stane účastníkom verejného ponukového konania, Správca ako prevádzkovateľ bude osobné údaje záujemcu spracovávať plne v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej aj len ako „GDPR“), ako aj so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Prevádzkovateľ: JUDr. Ondrej Brláš, správca so sídlom správcovskej kancelárie Štefánikova trieda 52, Nitra 949 01, Slovenská republika, IČO: 424 285 21.

Kontaktné údaje prevádzkovateľa: spravca@brlas.sk, +421 904 469 210

Kontaktné údaje zodpovednej osoby: nie je určená

Účel spracúvania: výkon správcovskej činnosti v zmysle (i) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a (ii) zákona č. 8/2005 Z. z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov („Zákon o správcoch“).

Právny základ spracúvania: plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou jej dotknutá osoba podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR, prípadne aj plnenie zákonnej povinnosti podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR.

Príjemcovia/kategórie príjemcov: neexistujú

Doba uchovávania: pri uchovávaní osobných údajov sa prevádzkovateľ riadi ust. § 8 ods. 2 Zákona o správcoch v zmysle, ktorého sa správcovský spis uchováva desať (10) rokov odo dňa skončenia konania vo veci, v ktorej bol spis vedený́.

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie sa nevykonáva. Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania sa nevykonáva.

Práva dotknutej osoby: (i) právo na prístup k osobným údajom, (ii) právo na opravu osobných údajov, (iii) právo na výmaz (na zabudnutie), (iv) právo na obmedzenie spracúvania, (v) právo na prenosnosť osobných údajov, (vi) právo namietať spracúvanie osobných údajov a (vii) právo podať dozornému orgánu návrh na začatie konania, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, telefónne číslo: +421 (2) 3231 3214; e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, web: https://dataprotection.gov.sk.