Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 220/2023
  • Kapitola:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Podanie:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Deň vydania:
  • 20.11.2023
  • Značka:
  • X074747
Súdny exekútor: JUDr. Ivan Podhorec
Sídlo súdneho exekútora
Názov ulice/verejného priestranstva: Damborského
Orientačné/súpisné číslo: 13
Názov obce: Nitra
PSČ: 94901
Kontaktné údaje
Názov ulice/verejného priestranstva: +421 37 630 091 6
Orientačné/súpisné číslo: ivan.podhorec@ske.sk
 
Povinný
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko: Mário Halás
IČO/Dátum narodenia: 10.01.1982
Sídlo/Bydlisko
Názov ulice/verejného priestranstva: Rišňovce
Orientačné/súpisné číslo: 291
Názov obce: Rišňovce
PSČ: 95121
 
Spisová značka exekučného spisu exekútora: 415EX 671/23
Druh podania: Oznámenie o upovedomení o začatí exekúcie
V exekučnom konaní 415EX 671/23, oprávnený: BENCONT COLLECTION, a. s., Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava, IČO: 47967692, zast. KOVAL & spol., advokátska kancelária, s.r.o., Komenského 3, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36648892, povinný: Mário Halás, SR, Rišňovce 291, 951 21 Rišňovce, nar.: 10.01.1982, sa napriek vykonanému šetreniu nepodarilo upovedomenie o začatí exekúcie doručiť povinnému do troch mesiacov od začatia exekúcie, preto sa upovedomenie o začatí exekúcie podľa § 61b ods. 3 Exekučného poriadku doručuje povinnému oznámením v Obchodnom vestníku. Upovedomenie o začatí exekúcie sa považuje za doručené uplynutím 30 dní odo dňa nasledujúceho po zverejnení oznámenia v Obchodnom vestníku.