Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 220/2023
  • Kapitola:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Podanie:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Deň vydania:
  • 20.11.2023
  • Značka:
  • X074614
Súdny exekútor: Mgr. Igor Palša
Sídlo súdneho exekútora
Názov ulice/verejného priestranstva: Masarykova
Orientačné/súpisné číslo: 13
Názov obce: Prešov
PSČ: 08001
Kontaktné údaje
Názov ulice/verejného priestranstva: 051/7721770
Orientačné/súpisné číslo: igor.palsa@gmail.com
 
Povinný
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko: Ľubomír Mihalčík
IČO/Dátum narodenia: 18.09.1989
Sídlo/Bydlisko
Názov ulice/verejného priestranstva: Vihorlatská
Orientačné/súpisné číslo: 41/1411
Názov obce: Snina
PSČ: 069 01
 
Spisová značka exekučného spisu exekútora: 128EX 707/23
Druh podania: Oznamenie_o_upovedomeni_o_zacati_exekucie
Vec: Oznámenie súdneho exekútora v zmysle ust. § 61b ods. 3 Exekučného poriadku V exekúcii vedenej pod sp. zn.: 128EX 707/23 sa napriek šetreniu pobytu povinného Ľubomír Mihalčík, nar. 18.09.1989, Vihorlatská 1411/41, 069 01 Snina nepodarilo doručiť upovedomenie o začatí exekúcie do vlastných rúk do troch mesiacov od začatia exekúcie, a preto sa podľa ust. § 61b ods. 3 Exekučného poriadku povinnému upovedomenie o začatí exekúcie doručuje oznámením v Obchodnom vestníku. Upovedomenie o začatí exekúcie sa bude považovať za doručené uplynutím 30 dní odo dňa nasledujúceho po zverejnení tohto oznámenia. Mgr. Igor Palša súdny exekútor