Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 220/2023
  • Kapitola:
  • Konkurzy a reštrukturalizácie
  • Podanie:
  • Oznámenia správcov
  • Deň vydania:
  • 20.11.2023
  • Značka:
  • K065385
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Líška Ľubomír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Rudina 268, 02331 Rudina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.01.1993
Obchodné meno správcu:
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Mária Hanuliaková
Sídlo správcu: Vojtecha Tvrdého 783/4, 01001 Žilina
Kotakt na správcu : maria.hanuliakova@v4legal.sk, 0904/559 752
Spisová značka správcovského spisu : 9OdK/25/2023 S1999
Spisová značka súdneho spisu : 9OdK/25/2023
Druh podania : Súpis všeobecnej podstaty

SÚPIS MAJETKU:

  NEHNUTEĽNÝ MAJETOK        
por.č. popis   stav     súp. hodnota 
1. Orná pôda, celková výmera 19m2, spoluvlastnícky podiel 1/6 Pozemok - orná pôda, v celkovej výmere 19m2 evidovaný na LV. č. 1166 v katastrálnom území Rudinka, Obec Rudinka, Okres Kysucké Nové Mesto; spoluvlastnícky podiel 1/6 30,00 €
2 Zastavaná plocha a nádvorie,spoluvlastnícky podiel 3/24 Pozemok, na ktorom je postavená inžinierska stavba - cestná, miestna a účelová komunikácia, lesná cesta, poľná cesta, chodník, nekryté parkovisko a ich súčasti - v celkovej výmere 313m2; Evidovaný na LV. č.  863 v katastrálnom území Rudinka, Obec Rudinka, Okres Kysucké Nové Mesto; spoluvlastnícky podiel 3/24 80,00 €

JUDr. Mária Hanuliaková,

správca