Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 220/2023
  • Kapitola:
  • Konkurzy a reštrukturalizácie
  • Podanie:
  • Oznámenia správcov
  • Deň vydania:
  • 20.11.2023
  • Značka:
  • K065366
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šebíková Veronika
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Nesluša 74, 02341 Nesluša
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.12.1987
Obchodné meno správcu:
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Zuzana Šujanská
Sídlo správcu: Sládkovičova 6, 01001 Žilina
Kotakt na správcu : sujanska.spravca@gmail.com, 0910/397 100
Spisová značka správcovského spisu : 7OdK/108/2023 S1992
Spisová značka súdneho spisu : 7OdK/108/2023
Druh podania : Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam o tom,  kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Zuzana Šujanská, so sídlom kancelárie: Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, IČO: 50 504 649, značka správcu: S 1992, ako správca konkurznej podstaty dlžníka: Veronika Šebíková, nar. 22.12.1987, trvale bytom Nesluša 74, 023 41 Nesluša, (ďalej len „dlžník“) týmto oznamujem, že účastníci konkurzného konania, príp. ich zástupcovia, majú právo počas vedenia konkurzného konania nahliadať do správcovského spisu každý pracovný deň od 9:00 h - 12:00 h a od 13:00 h - 16:00 h v kancelárii správcu na adrese: Sládkovičova 6, 010 01 Žilina. Termín nahliadnutia do spisu je potrebné si vopred dohodnúť na tel. č.: +421 910 397 100, prípadne e-mailom: hyllova.spravca@gmail.com.

JUDr. Zuzana Šujanská, správca