Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 220/2023
  • Kapitola:
  • Konkurzy a reštrukturalizácie
  • Podanie:
  • Oznámenia správcov
  • Deň vydania:
  • 20.11.2023
  • Značka:
  • K065452
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Siváková Eva
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Jastrabie nad Topľou 127, 09435 Jastrabie nad Topľou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.12.1974
Obchodné meno správcu:
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Andrea Sisák
Sídlo správcu: Nám. slobody 2, 09301 Vranov nad Topľou
Kotakt na správcu : sisak.spravca@gmail.com, 0915/949 997
Spisová značka správcovského spisu : 5OdK/72/2022 S1978
Spisová značka súdneho spisu : 5OdK/72/2022
Druh podania : Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu

Vyhodnotenie II. kola ponukového konania

 

Ing Andrea Sisák, správca podstaty dlžníka Eva Siváková, nar. 23.12.1974, trvale bytom 094 35 Jastrabie nad Topľou 127, v súlade s ust. § 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“), konštatuje, že ukončil II. kolo ponukového konania na predaj hnuteľného majetku zaradeného do všeobecnej podstaty, súpis ktorej bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 119/2022 z 21.06.2022 pod K036854, za najvyššiu ponuku, minimálne za 100% súpisovej hodnoty ponúkaného hnuteľného majetku

 

Oznámenie o konaní II. kola ponukového konania bolo spolu s podmienkami predaja  zverejnené v Obchodnom vestníku č. 111/2023 z 12.06.2023. Lehota na podávanie ponúk bola stanovená 10 dní do 15.30 hod. od nasledujúceho dňa po zverejnení ponukového konania v Obchodnom vestníku.  

 

Správca konštatuje, že II. kola ponukového konania sa nezúčastnil žiaden záujemca, do kancelárie správcu nebola doručená žiadna ponuka.

 

Na základe uvedeného správca podstaty II. kolo ponukového konania vyhlásil za neúspešné.

 

Ing. Andrea Sisák, správca