Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 220/2023
  • Kapitola:
  • Konkurzy a reštrukturalizácie
  • Podanie:
  • Oznámenia správcov
  • Deň vydania:
  • 20.11.2023
  • Značka:
  • K065329
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ondruška Ľuboš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Za Potokom 18 / 28, 96654 Tekovské Nemce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.07.1988
Obchodné meno správcu:
Titul, meno a priezvisko správcu: Mgr. Ing. Michaela Vadkerti
Sídlo správcu: Hlavné námestie 831/9, 94002 Nové Zámky
Kotakt na správcu : michaela.vadkerti@gmail.com, 0907 738 054
Spisová značka správcovského spisu : 31OdK/136/2023 S1932
Spisová značka súdneho spisu : 31OdK/136/2023
Druh podania : Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Oznam o zámere zostaviť rozvrh výťažku podľa IV. časti zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Mgr. Ing. Michaela Vadkerti, zn. spr:  S 1932, sídlo kancelárie: Hlavné námestie 831/9, 940 02 Nové Zámky správca majetku dlžníka: Ľuboš Ondruška, nar. 14.07.1988, trvalý pobyt Za potokom 18/28, Tekovské Nemce, adresa na doručovanie: Dubová 928/4 Nová Dubnica v konkurznom konaní č. k. 31OdK/136/2023, týmto v súlade s § 167u ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej len „ZKR“) oznamuje zámer zostaviť rozvrh výťažku.

Podľa § 167l ods.1  prvá veta ZKR: „ Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh.“

V Nových Zámkoch, dňa 14.11.2023

Mgr. Ing. Michaela Vadkerti , správca