Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 220/2023
  • Kapitola:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Podanie:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Deň vydania:
  • 20.11.2023
  • Značka:
  • X074493
Súdny exekútor: JUDr. Martin Petrovič
Sídlo súdneho exekútora
Názov ulice/verejného priestranstva: Kósu-Schoppera
Orientačné/súpisné číslo: 133/8
Názov obce: Rožňava
PSČ: 04801
Kontaktné údaje
Názov ulice/verejného priestranstva: +421 949 046 779
Orientačné/súpisné číslo: martin.petrovic@ske.sk
 
Povinný
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko: Zdenek Rachel
IČO/Dátum narodenia: 20.11.1960
Sídlo/Bydlisko
Názov ulice/verejného priestranstva: Čerhov
Orientačné/súpisné číslo: /200
Názov obce: Čerhov
PSČ: 07681
 
Spisová značka exekučného spisu exekútora: 413EX 611/23
Druh podania: Oznamenie_o_upovedomeni_o_zacati_exekucie
V exekučnom konaní 413EX 611/23 vykonávanom na základe exekučného titulu rozhodnutie súdu č.15Rob/34/2006 zo dňa 18.04.2006, vykonateľný 10.05.2006, ktorý vydal Okresný súd Trebišov a na základe poverenia na vykonanie exekúcie č. 6123366616, ktoré vydal Okresný súd Banská Bystrica dňa 11.08.2023 proti povinnému: Zdenek Rachel, Čerhov /200, Čerhov, nar. 20.11.1960 v prospech oprávneného: BL Finance, s. r. o., Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava, IČO: 44307683 zast. SOUKENÍK - ŠTRPKA, s. r. o., Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava-Staré Mesto, IČO: 36862711 sa napriek vykonanému šetreniu nepodarilo upovedomenie o začatí exekúcie doručiť povinnému do troch mesiacov od začatia exekúcie, preto sa upovedomenie o začatí exekúcie doručí povinnému v zmysle § 61b ods. 3 Exekučného poriadku účinného od 1.4.2017 oznámením v Obchodnom vestníku. Upovedomenie o začatí exekúcie sa považuje za doručené uplynutím 30 dní odo dňa nasledujúceho po zverejnení oznámenia v Obchodnom vestníku.