Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 220/2023
  • Kapitola:
  • Konkurzy a reštrukturalizácie
  • Podanie:
  • Oznámenia správcov
  • Deň vydania:
  • 20.11.2023
  • Značka:
  • K065472
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gatyásová Erika
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Leles 179, 07684 Leles
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.04.1977
Obchodné meno správcu: Administrateur Judiciaire - Konkursverwalter Manik
Titul, meno a priezvisko správcu:
Sídlo správcu: Národná trieda 4, 04001 Košice
Kotakt na správcu : rudomanik@gmail.com, 055/677 18 00, 0905 732 444
Spisová značka správcovského spisu : 88OdK/65/2023 S1323
Spisová značka súdneho spisu : 88OdK/65/2023
Druh podania : Súpis oddelenej podstaty

Podľa vyjadrenia úpadcu a zistení správcu sa v oddelenej konkurznej podstate nenachádza žiaden majetok, práva ani iné majetkové hodnoty.

 

 

V Košiciach, dňa 14. 11. 2023 

JUDr. PhDr. Rudolf Manik, PhD., MBA, MHA – komplementár