Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 220/2023
  • Kapitola:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Podanie:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Deň vydania:
  • 20.11.2023
  • Značka:
  • X074486
Súdny exekútor: JUDr. Andrea Cimermanová
Sídlo súdneho exekútora
Názov ulice/verejného priestranstva: Francisciho
Orientačné/súpisné číslo: 1044/6
Názov obce: Zvolen
PSČ: 96001
Kontaktné údaje
Názov ulice/verejného priestranstva: 045/5333103
Orientačné/súpisné číslo: office@cimermanova.sk
 
Povinný
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko: Patrik Nagy
IČO/Dátum narodenia: 18.10.1999
Sídlo/Bydlisko
Názov ulice/verejného priestranstva: Fiľakovo
Orientačné/súpisné číslo: 0
Názov obce: Fiľakovo
PSČ: 98601
 
Spisová značka exekučného spisu exekútora: 17EX 964/22
Druh podania: Oznamenie_o_upovedomeni_o_zacati_exekucie
V exekučnom konaní 17EX 964/22 vykonávanom na základe exekučného titulu rozhodnutie súdu č.12Csp/133/2021 zo dňa 15.12.2021, vykonateľný 10.03.2022 (Exekučný titul priznáva nárok zo spotrebiteľskej zmluvy.), ktorý vydal Okresný súd Lučenec a na základe poverenia na vykonanie exekúcie č. 6122455058, ktoré vydal Okresný súd Banská Bystrica dňa 08.11.2022 proti povinnému: Patrik Nagy, Fiľakovo 0, Fiľakovo, nar. 18.10.1999 v prospech oprávneného: Intrum Slovakia s.r.o., Mýtna 48, 811 07 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 35831154, DIČ: 2020286510 zast. JUDr. Ján Šoltés advokát, Mýtna 48, 811 07 Bratislava-Staré Mesto, IČO: 37927795 sa napriek vykonanému šetreniu nepodarilo upovedomenie o začatí exekúcie doručiť povinnému do troch mesiacov od začatia exekúcie, preto sa upovedomenie o začatí exekúcie doručí povinnému v zmysle § 61b ods. 3 Exekučného poriadku účinného od 1.4.2017 oznámením v Obchodnom vestníku. Upovedomenie o začatí exekúcie sa považuje za doručené uplynutím 30 dní odo dňa nasledujúceho po zverejnení oznámenia v Obchodnom vestníku.