Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 220/2023
  • Kapitola:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Podanie:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Deň vydania:
  • 20.11.2023
  • Značka:
  • X074490
Súdny exekútor: Mgr. Slavomír Nosko
Sídlo súdneho exekútora
Názov ulice/verejného priestranstva: Komenského
Orientačné/súpisné číslo: 3
Názov obce: Banská Bystrica
PSČ: 97401
Kontaktné údaje
Názov ulice/verejného priestranstva: 048/419 3411
Orientačné/súpisné číslo: slavomir.nosko@ske.sk
 
Povinný
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko: Aneta Kováčová
IČO/Dátum narodenia: 12.11.1976
Sídlo/Bydlisko
Názov ulice/verejného priestranstva: Veľký Krtíš
Orientačné/súpisné číslo: 1/
Názov obce: Veľký Krtíš
PSČ: 99001
 
Spisová značka exekučného spisu exekútora: 379EX 156/23
Druh podania: Oznamenie_o_upovedomeni_o_zacati_exekucie
V exekučnom konaní 379EX 156/23 vykonávanom na základe exekučného titulu rozhodnutie súdu č.1Up/1216/2020 zo dňa 29.06.2020, vykonateľný 21.07.2020, ktorý vydal Okresný súd Banská Bystrica a na základe poverenia na vykonanie exekúcie č. 6123240412, ktoré vydal Okresný súd Banská Bystrica dňa 23.02.2023 proti povinnému: Aneta Kováčová, Veľký Krtíš /1, Veľký Krtíš, nar. 12.11.1976 v prospech oprávneného: BENCONT COLLECTION, a. s., Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava, IČO: 47967692 zast. KOVAL & spol., advokátska kancelária, s.r.o., Komenského 3, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36648892 sa napriek vykonanému šetreniu nepodarilo upovedomenie o začatí exekúcie doručiť povinnému do troch mesiacov od začatia exekúcie, preto sa upovedomenie o začatí exekúcie doručí povinnému v zmysle § 61b ods. 3 Exekučného poriadku účinného od 1.4.2017 oznámením v Obchodnom vestníku. Upovedomenie o začatí exekúcie sa považuje za doručené uplynutím 30 dní odo dňa nasledujúceho po zverejnení oznámenia v Obchodnom vestníku.