Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 220/2023
  • Kapitola:
  • Konkurzy a reštrukturalizácie
  • Podanie:
  • Oznámenia správcov
  • Deň vydania:
  • 20.11.2023
  • Značka:
  • K065299
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Patasi Arpád
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Poľná 367 / 21, 93005 Gabčíkovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.03.1952
Obchodné meno správcu:
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. et. Mgr. Zuzana Bukvišová
Sídlo správcu: Bratislavská 100/C, 93101 Šamorín
Kotakt na správcu : bukvisova@legartum.sk, 0905 420 485
Spisová značka správcovského spisu : 23OdK/141/2023 S1977
Spisová značka súdneho spisu : 23OdK/141/2023
Druh podania : Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty

JUDr. et. Mgr. Zuzana Bukvišová, správca dlžníka Arpád Patasi, nar. 26.03.1952, trvale bytom Poľná 367/21, 930 05 Gabčíkovo, v konaní vedenom na Okresnom súde Trnava, sp. zn. 23OdK/141/2023, týmto v súlade s ustanovením § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii oznamuje, že zapísal pohľadávku, ktorá bola doručená po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty, do zoznamu pohľadávok v nasledovnom rozsahu:

 

Veriteľ: BL Finance, s. r. o.

Prihlásená suma: 6.617,42 EUR

 

 

JUDr. et. Mgr. Zuzana Bukvišová, správca