Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 220/2023
  • Kapitola:
  • Konkurzy a reštrukturalizácie
  • Podanie:
  • Oznámenia súdov
  • Deň vydania:
  • 20.11.2023
  • Značka:
  • K065208
Spisová značka: 36NcKR/6/2023
Druh: Uznesenie
Hlavička: Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Renáta Krištofíková, nar. 20.01.2023, bytom 91701 Trnava, Špačinská cesta 13, podnikajúca pod obchodným menom: Renáta Krištofíková - MARE, s miestom podnikania 91701 Trnava, Špačinská cesta 13, IČO 406 264 74 (podnikateľský subjekt ukončil podnikateľskú činnosť vo všetkých predmetoch podnikania uvedených na dokladoch o živnostenskom oprávnení ku dňu 31.12.2014), o návrhu dlžníka na oddlženie, takto
Rozhodnutie: Súd dlžníka: Renáta Krištofíková, nar. 20.01.2023, bytom 91701 Trnava, Špačinská cesta 13, oddlžuje.
Odôvodnenie:
Poučenie: Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. Zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku sa pohľadávky, ktoré zostali po zrušení konkurzu neuspokojené bez ohľadu na to, či boli alebo neboli v konkurze prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné. Toto však neplatí pre pohľadávky, ktoré vznikli po zrušení konkurzu. Za deň zverejnenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku. Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Autor
Okresný súd Trnava dňa 08.11.2023
JUDr. Jana Wilková,
Dlžník
Názov : Renáta Krištofíková
IČO :
Adresa : Špačinská cesta 13, Trnava 91701 Slovenská republika
Subjekt konania
Názov : Renáta Krištofíková
IČO :
Adresa : Špačinská cesta 13, Trnava 91701 Slovenská republika
Navrhovateľ/Navrhovatelia
Názov : Renáta Krištofíková
IČO :
Adresa : Špačinská cesta 13, Trnava 91701 Slovenská republika