Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 220/2023
  • Kapitola:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Podanie:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Deň vydania:
  • 20.11.2023
  • Značka:
  • X074578
Súdny exekútor: JUDr. Ján Ondáš
Sídlo súdneho exekútora
Názov ulice/verejného priestranstva: Mlynárska
Orientačné/súpisné číslo: 16
Názov obce: Košice
PSČ: 04001
Kontaktné údaje
Názov ulice/verejného priestranstva: 055/6782072
Orientačné/súpisné číslo: jan.ondas@centrum.sk
 
Povinný
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko: Peter Bunda
IČO/Dátum narodenia: 09.12.1983
Sídlo/Bydlisko
Názov ulice/verejného priestranstva: -
Orientačné/súpisné číslo: 50
Názov obce: Kechnec
PSČ: 044 58
 
Spisová značka exekučného spisu exekútora: 307EX 558/23
Druh podania: Oznamenie_o_upovedomeni_o_zacati_exekucie
Povinnému Peter Bunda, nar. 09.12.1983, trvalý pobyt, 044 58 Kechnec 50, sa týmto doručuje upovedomenie o začatí exekúcie vydané dňa 03.08.2023. pod č. k.: 307EX 558/23. Aj napriek vykonanému šetreniu sa nepodarilo upovedomenie o začatí exekúcie doručiť povinnému do troch mesiacov od začatia exekúcie, preto sa upovedomenie o začatí exekúcie podľa § 61b ods. 3 Exekučného poriadku doručuje povinnému oznámením v Obchodnom vestníku. Upovedomenie o začatí exekúcie sa považuje za doručené uplynutím 30 dní odo dňa nasledujúceho po zverejnení oznámenia v Obchodnom vestníku. Upovedomenie o začatí exekúcie zverejní Okresný súd Banská Bystrica na svojej úradnej tabuli alebo na svojej webovej stránke.