Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 220/2023
  • Kapitola:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Podanie:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Deň vydania:
  • 20.11.2023
  • Značka:
  • X074639
Súdny exekútor: JUDr. Oľga Reháková
Sídlo súdneho exekútora
Názov ulice/verejného priestranstva: Kominárska
Orientačné/súpisné číslo: 2, 4
Názov obce: Bratislava
PSČ: 831 04
Kontaktné údaje
Názov ulice/verejného priestranstva: 0903780884
Orientačné/súpisné číslo: olga@rehakova.sk
 
Povinný
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko: Jozef Varga
IČO/Dátum narodenia: 02.08.1941
Sídlo/Bydlisko
Názov ulice/verejného priestranstva: Jeséniova
Orientačné/súpisné číslo: 29/13996
Názov obce: Bratislava
PSČ: 83101
 
Spisová značka exekučného spisu exekútora: 329EX422/22
Druh podania: Oznamenie_o_upovedomeni_o_zacati_exekucie
V exekučnom konaní oprávneného Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., so sídlom Prešovská 48, 826 46 Bratislava, IČO: 35850370 zast.: M.B.A. LEGAL advokátní kancelář s.r.o., organizačná zložka, so sídlom Grösslingová 5/5, 811 09 Bratislava, proti povinnému Jozef Varga, nar. 02.08.1941, bytom Jeséniová 13996/29A, 831 01 Bratislava, o vymoženie 3.538,10 EUR s príslušenstvom, bolo dňa 08.09.2022 vydané upovedomenie o začatí exekúcie, ktoré sa povinnému nedá doručiť do vlastných rúk.