Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 220/2023
  • Kapitola:
  • Konkurzy a reštrukturalizácie
  • Podanie:
  • Oznámenia správcov
  • Deň vydania:
  • 20.11.2023
  • Značka:
  • K065261
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gemerský Štefan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Kadnárova 2522 / 2, 83102 Bratislava-Rača
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.12.1950
Obchodné meno správcu: Advisors k. s.
Titul, meno a priezvisko správcu:
Sídlo správcu: Jarabinková 17563/2C, 82109 Bratislava
Kotakt na správcu : office@advisorsks.sk
Spisová značka správcovského spisu : 24OdK/138/2023 S1590
Spisová značka súdneho spisu : 24OdK/138/2023
Druh podania : Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Invitation to lodge a claim for foreign creditors

V súlade s nariadením Rady /EÚ/ č. 2015/848 zo dňa 20. mája 2015, ako správca dlžníka JUDr. Štefan Gemerský, nar. 24.12.1950, trvalý pobyt Kadnárova 2522/2, 831 02 Bratislava – mestská časť Rača (ďalej len „dlžník“), oznamujem, že uznesením Mestského súdu Bratislava III, sp. zn.: 24Odk/138/2023, zo dňa 18.10.2023 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.

According to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th May 2015, as the trustee of the debtor JUDr. Štefan Gemerský, born 24.12.1950, with permanent residence at Kadnárova 2522/2, 831 02 Bratislava – District Rača (hereinafter only “the Debtor“), my duty is to inform that by the resolution of the City Court Bratislava III, No.: 24OdK/138/2023 dated on 18th of October 2023, the bankruptcy was declared on the Debtor‘s estate.

Toto uznesenie Mestského súdu Bratislava III bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 217/2023 dňa 14.11.2023. Dňom 15.11.2023 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.                                                                                                            

This resolution of the City Court Bratislava III was published in Business Journal No. 217/2023 on 14th of November 2023. Bankruptcy was declared on 15th of November 2023.

Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 167a ods. 3 ZKR v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR).

The bankruptcy begins by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the Business Journal, whereby as the day of publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day after the publishing of the judicial decision in the Commercial report shall be considered.

V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR") veritelia Dlžníka sú povinní v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky voči dlžníkovi u správcu elektronicky prostredníctvom na to určeného elektronického formulára do elektronickej schránky správcu a musí byť autorizovaná. Ak ide o zahraničného veriteľa podľa osobitného predpisu,8ac) (Čl. 2 ods. 12 nariadenia (EÚ) č. 2015/848 v platnom znení) prihláška sa podáva u správcu elektronicky prostredníctvom na to určeného formulára podľa osobitného predpisu.8ad) (Čl. 55 nariadenia (EÚ) č. 2015/848 v platnom znení) Prihláška musí byť správcovi doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak návrh podáva zástupca dlžníka, k návrhu musí pripojiť splnomocnenie na zastupovanie dlžníka pri prihlasovaní pohľadávky v konkurze, ktoré musí byť autorizované dlžníkom, inak sa naň neprihliada.

Pursuant to Act No. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring (hereinafter referred to as the "Act on Bankruptcy and Restructuring"), the Debtor's creditors are obliged to register their claims against the Debtor with the Trustee electronically via a designated electronic form in the Trustee's electronic mailbox within 45 days of the declaration of bankruptcy and must be authorized. If the debtor is a foreign creditor pursuant to a special regulation,8ac) (Art. 2(12) of Regulation (EU) No 2015/848, as amended) the application shall be lodged with the trustee electronically using the form provided for that purpose under the special regulation.8ad) (Art. 55 of Regulation (EU) No 2015/848, as amended) The application must be received by the trustee within the basic application period within 45 days of the declaration of insolvency. If the application is made by the debtor's representative, the application must be accompanied by a power of attorney to represent the debtor in filing the bankruptcy claim, which must be authorised by the debtor, otherwise it will not be taken into account.

Za začiatok plynutia lehoty na prihlásenie pohľadávok sa považuje deň 16.11.2023.

The date 16th of November 2023 is considered to be the start of elapsing the period for lodging the claims.

vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 167l ods. 3 ZKR).

If the creditor delivers the application later to the trustee, the application shall be taken into consideration, but the creditor cannot exercise the right to vote and other rights related to the registered claim. The right to proportional satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be satisfied only from the gains put into the schedule from the general property, whose aim to put together was published in the Business Journal after the delivery of the application to the trustee. The registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee in the Business Journal with stating the creditor and the registered sum (§ 167l sec. 3 BRA).

V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená. (§ 167l ods. 2 ZKR).

In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards other person as the bankrupt, if it is assured by the security right referring to the property of the bankrupt. Such creditor can be satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by encashing the property, which ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only in that extent, in which his claim will be probably satisfied from the property, by which it is assured (§ 167l sec. 2 BRA).

Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, (§ 29 ods. 1 ZKR).

The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise it will not be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from thegeneral property, e) total sum of the claim (§ 29 sec. 1 BRA).

Vzor tlačiva prihlášky a ostatných potrebných dokumentov je k dispozícii na internetovej stránke Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, na nasledovnom linku:https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a restrukturalizacia.aspx

The application must be filed in the prescribed form. A model application form and other necessarydocuments are available on the website of the Ministry of Justice of the Slovak Republic on the following link: https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx

Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).

For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order, subject and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA).

V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).

In the application of conditional claim must be stated also the fact on which basis the claim should arise or the condition, from which the establishment of the claim depends (§ 29 sec. 3 BRA).

Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).

The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the fixtures shall be divided in the application according to the legal reason of the establishment (§ 29sec. 4 BRA).

Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).

The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be stated by the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and published on the day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is alleged in currency, whose reference exchange rate is not stated or published by the European Central Bank or by the National Bank of Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee with professional care (§ 29 sec. 5 BRA).

K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).

To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA). 

Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ.

Authorised for denial of registered claim is only another registered creditor.

Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).

The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by publishing them in the Business Journal (§ 29 sec. 8 BRA).

Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 54 Nariadenia Rady (EÚ) č.2015/848 z 20. mája 2015.

This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th May 2015.

Advisors k.s., JUDr. Pavel Škoda, komplementár, správca konkurznej podstaty

Advisors k.s., JUDr. Pavel Škoda, trustee