Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 220/2023
  • Kapitola:
  • Konkurzy a reštrukturalizácie
  • Podanie:
  • Oznámenia správcov
  • Deň vydania:
  • 20.11.2023
  • Značka:
  • K065323
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tóth Tomáš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Telince 120, 95161 Telince
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.08.1995
Obchodné meno správcu:
Titul, meno a priezvisko správcu: Mgr. Barbora Gašparovičová
Sídlo správcu: Štúrova 22, 94901 Nitra
Kotakt na správcu : gasparovicova@spravcavkonkurze.sk, 0915 426 843
Spisová značka správcovského spisu : 23OdK/226/2023 S1986
Spisová značka súdneho spisu : 23OdK/226/2023
Druh podania : Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Mgr. Barbora Gašparovičová, správca  dlžníka -  Tomáš Tóth, narodený 10.08.1995, bytom 951 61 Telince 120 v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Nitra, č. k. 23OdK/226/2023, týmto zverejňuje číslo bankového účtu dlžníka, na ktorý môžu veritelia skladať preddavok na trovy konania pre popretie pohľadávky číslo účtu je - IBAN:  SK73 0900 0000 0051 7131 1965 vedený v Slovenská sporiteľňa, a.s.

V zmysle ust. § 32 ods. 7 ZKR popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak

a) bolo podané na predpísanom tlačive a

b) na účet správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo výške podľa odseku 19 s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu. 

Mgr. Barbora Gašparovičová, správca