Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 220/2023
  • Kapitola:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Podanie:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Deň vydania:
  • 20.11.2023
  • Značka:
  • X074736
Súdny exekútor: JUDr. Ivan Podhorec
Sídlo súdneho exekútora
Názov ulice/verejného priestranstva: Damborského
Orientačné/súpisné číslo: 13
Názov obce: Nitra
PSČ: 94901
Kontaktné údaje
Názov ulice/verejného priestranstva: +421 37 630 091 6
Orientačné/súpisné číslo: ivan.podhorec@ske.sk
 
Povinný
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko: Milan Černička
IČO/Dátum narodenia: 13.02.1988
Sídlo/Bydlisko
Názov ulice/verejného priestranstva: Hollého
Orientačné/súpisné číslo: 18/1844
Názov obce: Šaľa
PSČ: 92705
 
Spisová značka exekučného spisu exekútora: 415EX 642/23
Druh podania: Oznámenie o upovedomení o začatí exekúcie
V exekučnom konaní 415EX 642/23, oprávnený: Intrum Slovakia s.r.o., Mýtna 48, 811 07 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 35831154, zast. JUDr. Ján Šoltés, advokát, Mýtna 48, 811 07 Bratislava, IČO: 37927795, povinný: Milan Černička, SR, Hollého 1844/18, 927 05 Šaľa, nar.: 13.02.1988, sa napriek vykonanému šetreniu nepodarilo upovedomenie o začatí exekúcie doručiť povinnému do troch mesiacov od začatia exekúcie, preto sa upovedomenie o začatí exekúcie podľa § 61b ods. 3 Exekučného poriadku doručuje povinnému oznámením v Obchodnom vestníku. Upovedomenie o začatí exekúcie sa považuje za doručené uplynutím 30 dní odo dňa nasledujúceho po zverejnení oznámenia v Obchodnom vestníku.