Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 220/2023
  • Kapitola:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Podanie:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Deň vydania:
  • 20.11.2023
  • Značka:
  • X074716
Súdny exekútor: JUDr. Eva Šajánková
Sídlo súdneho exekútora
Názov ulice/verejného priestranstva: Ružová
Orientačné/súpisné číslo: 5
Názov obce: Skalica
PSČ: 909 01
Kontaktné údaje
Názov ulice/verejného priestranstva: 0902287497
Orientačné/súpisné číslo: eva.sajankova@ske.sk
 
Povinný
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko: Dávid Polák
IČO/Dátum narodenia: 02.05.1993
Sídlo/Bydlisko
Názov ulice/verejného priestranstva: Smetanov háj
Orientačné/súpisné číslo: 287/11
Názov obce: Dunajská Streda
PSČ: 92901
 
Spisová značka exekučného spisu exekútora: 386EX 532/23
Druh podania: Oznamenie_o_upovedomeni_o_zacati_exekucie
V exekučnom konaní 386EX 532/23, oprávnený: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava-Petržalka, IČO: 35937874, povinný: Dávid Polák, SVK, Smetanov háj 287/11, 929 01 Dunajská Streda, nar.: 02.05.1993, exekučný titul na peňažné plnenie výkazu nedoplatkov č. 2302137513 zo dňa 31.05.2023 vydaného Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s., sa napriek vykonanému šetreniu nepodarilo upovedomenie o začatí exekúcie doručiť povinnému do troch mesiacov od začatia exekúcie, preto sa upovedomenie o začatí exekúcie podľa § 61b ods. 3 Exekučného poriadku doručuje povinnému oznámením v Obchodnom vestníku. Upovedomenie o začatí exekúcie sa považuje za doručené uplynutím 30 dní odo dňa nasledujúceho po zverejnení oznámenia v Obchodnom vestníku.