Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 220/2023
  • Kapitola:
  • Konkurzy a reštrukturalizácie
  • Podanie:
  • Oznámenia súdov
  • Deň vydania:
  • 20.11.2023
  • Značka:
  • K065202
Spisová značka: 4K/2/2016
Druh: Oznam
Hlavička:
Rozhodnutie:
Odôvodnenie:
Poučenie:
Oznámenie
O z n a m Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Janusz Pólchlopek, nar. 15.12.1960, bytom 067 41 Porúbka 27, správcom ktorého je JUDr. Mária Ledinská, so sídlom kancelárie Kukorelliho 58, 066 01 Humenné, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu, uznesením č. k. 4K/2/2016-184 zo dňa 04.10.2023 z r u š i l konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: Janusz Pólchlopek, nar. 15.12.1960, bytom 067 41 Porúbka 27 po splnení konečného rozvrhu výťažku. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 28.10.2023.
Autor
Okresný súd Prešov dňa 13.11.2023
JUDr. Jaroslav Kanderka,
Dlžník
Názov : Janusz Pólchlopek
IČO :
Adresa : , Porúbka 27 06741 Slovenská republika
Subjekt konania
Názov : Janusz Pólchlopek
IČO :
Adresa : , Porúbka 27 06741 Slovenská republika
Navrhovateľ/Navrhovatelia
Názov : Janusz Pólchlopek
IČO :
Adresa : , Porúbka 27 06741 Slovenská republika