Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 220/2023
  • Kapitola:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Podanie:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Deň vydania:
  • 20.11.2023
  • Značka:
  • X074481
Súdny exekútor: JUDr. Mário Mičák
Sídlo súdneho exekútora
Názov ulice/verejného priestranstva: Kollárova
Orientačné/súpisné číslo: 39
Názov obce: Banská Bystrica
PSČ: 97401
Kontaktné údaje
Názov ulice/verejného priestranstva: 048/415 13 82
Orientačné/súpisné číslo: mario.micak@ske.sk
 
Povinný
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko: Martin Pustaj
IČO/Dátum narodenia: 22.01.1978
Sídlo/Bydlisko
Názov ulice/verejného priestranstva: Mládežnícka
Orientačné/súpisné číslo: 1789/6
Názov obce: Brezno
PSČ: 97703
 
Spisová značka exekučného spisu exekútora: 217EX 535/23
Druh podania: Oznamenie_o_upovedomeni_o_zacati_exekucie
V exekučnom konaní 217EX 535/23 vykonávanom na základe exekučného titulu platobný rozkaz č.5Csp/154/2022 zo dňa 15.12.2022, právoplatný 13.01.2023, vykonateľný 13.01.2023 (Exekučný titul priznáva nárok zo spotrebiteľskej zmluvy.), ktorý vydal Okresný súd Brezno (od 1.6.2023 zanikol, patrí pod Okresný súd Banská Bystrica) a na základe poverenia na vykonanie exekúcie č. 6123348154, ktoré vydal Okresný súd Banská Bystrica dňa 06.07.2023 proti povinnému: Martin Pustaj, Mládežnícka 6/1789, Brezno, nar. 22.01.1978 v prospech oprávneného: Intrum Slovakia s.r.o., IČO: 35831154, DIČ: 2020286510, Mýtna 48, 811 07 Bratislava zast. JUDr. Ján Šoltés, advokát, Mýtna 48, 811 07 Bratislava, IČO: 37927795, DIČ: 1072514938 sa napriek vykonanému šetreniu nepodarilo upovedomenie o začatí exekúcie doručiť povinnému do troch mesiacov od začatia exekúcie, preto sa upovedomenie o začatí exekúcie doručí povinnému v zmysle § 61b ods. 3 Exekučného poriadku účinného od 1.4.2017 oznámením v Obchodnom vestníku. Upovedomenie o začatí exekúcie sa považuje za doručené uplynutím 30 dní odo dňa nasledujúceho po zverejnení oznámenia v Obchodnom vestníku.