Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
 • Vestník č:
 • 220/2023
 • Kapitola:
 • Konkurzy a reštrukturalizácie
 • Podanie:
 • Oznámenia správcov
 • Deň vydania:
 • 20.11.2023
 • Značka:
 • K065392
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rajnohová Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Horná Ždaňa 86, 966 04 Horná Ždaňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.08.1983
Obchodné meno správcu: KS - správa konkurzov, k.s.
Titul, meno a priezvisko správcu:
Sídlo správcu: Mladých budovateľov 2, 97411 Banská Bystrica
Kotakt na správcu : stefko@spravakonkurzov.sk, 0908/458 117
Spisová značka správcovského spisu : 1OdK/60/2023 S2026
Spisová značka súdneho spisu : 1OdK/60/2023
Druh podania : Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu

KS – správa konkurzov, k. s., so sídlom: Alžbetina 41, 040 01  Košice – mestská časť Staré Mesto, IČO: 53 603 508, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Košice, oddiel: Sr, vložka č.: 492/V, so sídlom správcovskej kancelárie: Mladých budovateľov 2, 974 11 Banská Bystrica, zapísaná v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S2026, v mene ktorej koná JUDr. Tomáš Štefko, komplementár spoločnosti, správca dlžníka: Mária Rajnohová, nar. 03. 08. 1983, trvale bytom Horná Ždaňa 86, 966 04 Horná Ždaňa, v minulosti podnikajúci pod obchodným menom: Mária Rajnohová, s miestom podnikania Horná Ždaňa 86, 966 04 Horná Ždaňa, IČO: 40 393 283  (ďalej aj ako len „Dlžník“), týmto v súlade s ustanovením § 167n ods. 1 (druhá veta), v spojení s ustanovením § 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších zmien a doplnkov, vyhlasuje II. kolo verejného ponukového konania na predaj hnuteľného majetku patriaceho do všeobecnej podstaty nezabezpečených veriteľov.

 

I.  Predmet predaja

Predmetom speňažovania je hnuteľný majetok, ktorý bol zapísaný do súpisu všeobecnej podstaty, zverejnenom v Obchodnom vestníku SR č. 177/2023  zo dňa 18.09.2023, a to konkrétne:

 

Hnuteľný majetok:

 

Číslo súpisovej zložky

Popis hnuteľnej veci/rok výroby

Rozsah spoluvlastníckeho podielu Dlžníka

Súpisová hodnota v €

18.

Osobné motorové vozidlo: RENAULT CLIO, Ev.č. ZH985CT, WIN: VF1BB2DEF30161697, r.v. 2003.

1/1

900,00 €

Predmet predaja nie je ocenený znaleckým posudkom, jeho hodnota je vlastným odhadom správcu.

 

II. Podmienky II. kola verejného ponukového konania

V  II. kole verejného ponukového konania sa predaj vyššie uvedeného hnuteľného majetku uskutoční za najvyššiu cenovú ponuku a za podmienok uvedených ďalej. Bližšie informácie týkajúce sa ponúkaného majetku si záujemca môže vyžiadať u správcu Dlžníka, t.j. spoločnosti KS – správa konkurzov, k.s., prostredníctvom e-mailovej správy zaslanej na adresu: stefko@spravakonkurzov.sk.

 

III. Termín,  miesto a podmienky na predkladanie ponúk

 1. Ponuky záujemcov musia byť predložené priamo správcovi Dlžníka na adresu jeho správcovskej kancelárie: KS – správa konkurzov, k. s., Mladých budovateľov 2, 974 11 Banská Bystrica, alebo prostredníctvom elektronickej schránky správcu (číslo el. schránky: E0007204275) (nie emailom) a to do 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia výzvy (t.j. 1. dňom lehoty na predkladanie ponúk do verejného ponukového konania je kalendárny deň nasledujúci po kalendárnom dni, v ktorom dôjde k vydaniu Obchodného vestníka SR, v ktorom bude výzva na predkladanie ponúk zverejnená), do 13.00 hod; Na ponuky doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať !
 2. Záväzná ponuka záujemcu musí byť najneskôr v posledný deň lehoty na predkladanie záväzných ponúk doručená v písomnej forme do správcovskej kancelárií správcu na adrese: KS – správa konkurzov, k. s., Mladých budovateľov 2, 974 11 Banská Bystrica, a to v uzatvorenej a nepriehľadnej obálke, ktorá bude označená nasledovným textom: „II. kolo – verejné ponukové konanie –  Rajnohová – hnuteľný majetok  – NEOTVÁRAŤ.“, alebo prostredníctvom elektronickej schránky správcu (číslo el. schránky: E0007204275) (nie emailom) s rovnakým označením v predmete správy.
 3. Záväzná ponuka záujemcu musí obsahovať navrhovanú kúpnu cenu za ponúkaný hnuteľný majetok.
 4. Záujemca v rámci predkladanej záväznej ponuky musí najneskôr ku dňu skončenia lehoty na predkladanie záväzných ponúk zložiť v prospech účtu konkurznej podstaty vedeného v peňažnom ústave Tatra banka, a.s.,  číslo: SK80 1100 0000 0029 4212 5949, do poznámky prosíme uviesť „Mária Rajnohová -VPK, zálohu vo výške ponúkanej kúpnej ceny za ponúkaný hnuteľný majetok (ďalej aj ako len Záloha).
 5. Prílohou záväznej ponuky záujemcu o odkúpenie predmetu predaja musí byť aj doklad, ktorým záujemca preukáže zaplatenie Zálohy. Označená Záloha bude v prípade neúspechu záujemcu v ponukovom konaní vrátená záujemcovi späť do 10 pracovných dní odo dňa vyhodnotenia verejného ponukového konania správcom, a to priamo na bankový účet označený na tento účel záujemcom v jeho záväznej ponuke.
 6. Súčasťou záujemcom predkladanej záväznej ponuky musí byť okrem vyššie uvedeného v prípade právnických osôb výpis z obchodného registra SR, či iného registra podľa osobitného predpisu.

 

IV. Termín a miesto otvárania obálok

Po uplynutí lehoty na predkladanie záväzných ponúk zrealizuje správca najneskôr do 5 pracovných dní otváranie obálok so záväznými ponukami, o ktorého presnom termíne a mieste konania správca upovedomí každého záujemcu, ktorý o to požiada formou e-mailu na e-mailovej adrese správcu: stefko@spravakonkurzov.sk, alebo samostatnou písomnou žiadosťou, doručenými správcovi najneskôr v posledný deň lehoty na predkladanie záväzných ponúk.

 

V. Lehota na vyhodnotenie ponúk

Po zrealizovaní otvárania obálok správca vykoná vyhodnotenie predložených záväzných ponúk, a to najneskôr do 5 pracovných dní od dňa otvárania obálok podľa predchádzajúceho bodu, pričom víťaznou ponukou bude ponuka s najvyššou ponúknutou kúpnou cenou.

 

V prípade ak by došlo k situácii, že na konkrétnu súpisovú zložku budú do kancelárie správcu doručené viaceré ponuky s rovnakou navrhnutou kúpnou cenou, rozhodne o víťaznej ponuke žreb správcu.

 

V prípade, že záujemca, ktorého ponuka bola správcom označená za výhodnú, odmietne uzatvoriť so správcom právne úkony potrebné k speňaženiu predmetu predaja v jeho prospech, tak platí, že správca je oprávnený ponechať si záujemcom zloženú Zálohu ako sankciu pre porušenie podmienok verejného ponukového konania.

 

Verejné ponukové konanie iniciované správcom Dlžníka na speňažovanie majetku Dlžníka nie je verejnou obchodnou súťažou v zmysle ust. § 281 a nasl. Obchodného zákonníka.

 

V Banskej Bystrici dňa 14.11.2023

JUDr. Tomáš Štefko, komplementár spoločnosti  KS – správa konkurzov, k.s.

správca Dlžníka