Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník 181/2022

Obchodný register
Oznámenia o začatí konania o zrušení spoločnosti alebo družstva bez likvidácie
Konkurzy a reštrukturalizácie
Výzvy likvidátorov
Zmena právnej formy
Zníženie základného imania
Iné oznámenia
Štátna pomoc a iné programy podpory
Dražby
Povinne zverejňované zmluvy
Upovedomenia exekútorov