Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 181/2022
  • Kapitola:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Podanie:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Deň vydania:
  • 21.9.2022
  • Značka:
  • X072090
Súdny exekútor: JUDr. Peter Kliment
Sídlo súdneho exekútora
Názov ulice/verejného priestranstva: Sv. Cyrila a Metoda
Orientačné/súpisné číslo: 4647/1
Názov obce: Topoľčany
PSČ: 95501
Kontaktné údaje
Názov ulice/verejného priestranstva: 038/5300984
Orientačné/súpisné číslo: peter.kliment@ske.sk
 
Povinný
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko: Herman Lakatos
IČO/Dátum narodenia: 10.05.1963
Sídlo/Bydlisko
Názov ulice/verejného priestranstva: Poštová
Orientačné/súpisné číslo: 580/136
Názov obce: Tekovské Lužany
PSČ: 935 41
 
Spisová značka exekučného spisu exekútora: 355EX 510/22
Druh podania: Oznamenie_o_upovedomeni_o_zacati_exekucie
V exekučnej veci sp. zn. 355EX 510/22 vedenej v prospech oprávneného Inkasáreň s. r. o., Pribinova 25, Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 35777974, zast. Mgr. Zuzana Bírová, Americká 2, 831 02 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, IČO: 30849837 a v neprospech povinného Herman Lakatos, Poštová 580/136, 935 41 Tekovské Lužany, nar.: 10.05.1963, exekučný titul: platobný rozkaz č. 43Up/1657/2021 zo dňa 14.10.2021 vydaný Okresným súdom Banská Bystrica, sa napriek vykonanému šetreniu nepodarilo upovedomenie o začatí exekúcie doručiť povinnému do troch mesiacov od začatia exekúcie, preto sa upovedomenie o začatí exekúcie podľa § 61b ods. 3 zákona NR SR č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov doručuje povinnému oznámením v Obchodnom vestníku. Upovedomenie o začatí exekúcie sa považuje za doručené uplynutím 30 dní odo dňa nasledujúceho po zverejnení oznámenia v Obchodnom vestníku.