Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 181/2022
  • Kapitola:
  • Konkurzy a reštrukturalizácie
  • Podanie:
  • Oznámenia správcov
  • Deň vydania:
  • 21.9.2022
  • Značka:
  • K054969
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gažiová Marcela
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Budovateľská 1286/35, 09301 Vranov nad Topľou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.03.1963
Obchodné meno správcu:
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Peter Bartoš
Sídlo správcu: Námestie slobody 2, 06601 Humenné
Kotakt na správcu : judrbartos.spravca@gmail.com, 0908/620 777
Spisová značka správcovského spisu : 3OdK/352/2022 S1991
Spisová značka súdneho spisu : 3OdK/352/2022
Druh podania : Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Okresný súd Prešov uznesením sp. zn.: 3OdK/352/2022 zo dňa 07.09.2022 vyhlásil konkurz na majetok dlžníka  Marcela Gažiová, nar. 14.03.1963, Budovateľská 1286/35, 093 01 Vranov nad Topľou a ustanovil do funkcie správcu konkurznej podstaty: JUDr. Peter Bartoš, zapísaný v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1991 (ďalej len „Správca“), so sídlom kancelárie Námestie slobody 2, 066 01 Humenné. Predmetné uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku SR č. 177/2022 dňa 14.09.2022.

V súlade s ust. § 32 ods. 21 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len “ZKR”) správca zverejňuje číslo účtu v tvare IBAN: SK08 7500 0000 0040 2805 3524 vedený v ČSOB, a.s., na ktorý možno v zmysle ods. 7 písm. b) tohto ustanovenia zložiť preddavok na trovy konania vo výške podľa ods. 19 uvedeného ustanovenia s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu. Do správy pre prijímateľa uviesť Marcela Gažiová.

Preddavok možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok. Z preddavkov podľa ust. § 32 ZKR ods. 7 a ods. 11 sa hradia trovy konania podľa rozhodnutia súdu; v rozhodnutí súd určí, ktoré trovy sa hradia z preddavku a nespotrebovanú časť preddavku správca vráti zložiteľovi.

Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur.

JUDr. Peter Bartoš, správca