Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 181/2022
  • Kapitola:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Podanie:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Deň vydania:
  • 21.9.2022
  • Značka:
  • X072219
Súdny exekútor: Ing. JUDr. Bohumil Husťák
Sídlo súdneho exekútora
Názov ulice/verejného priestranstva: Žriedlova
Orientačné/súpisné číslo: 3
Názov obce: Košice
PSČ: 04001
Kontaktné údaje
Názov ulice/verejného priestranstva: 055-6256217
Orientačné/súpisné číslo: euhustak@gmail.com
 
Povinný
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko: Marek Nendza
IČO/Dátum narodenia: 04.11.1974
Sídlo/Bydlisko
Názov ulice/verejného priestranstva: Lomnická
Orientačné/súpisné číslo: 2/809
Názov obce: Košice
PSČ: 04001
 
Spisová značka exekučného spisu exekútora: 64EX 475/22
Druh podania: Oznamenie_o_upovedomeni_o_zacati_exekucie
V exekučnom konaní 64EX 475/22 vykonávanom na základe exekučného titulu výkaz nedoplatkov č.1590102410 zo dňa 26.06.2015, právoplatný 30.12.2015, vykonateľný 30.12.2015, ktorý vydal Union zdravotná poisťovňa, a.s. a na základe poverenia na vykonanie exekúcie č. 6122335143, ktoré vydal Okresný súd Banská Bystrica dňa 03.06.2022 proti povinnému: Marek Nendza, Lomnická 2/809, Košice, nar. 04.11.1974 v prospech oprávneného: Union zdravotná poisťovňa, a.s., Karadžičova 10, 814 53 Bratislava, IČO: 36284831 sa napriek vykonanému šetreniu nepodarilo upovedomenie o začatí exekúcie doručiť povinnému do troch mesiacov od začatia exekúcie, preto sa upovedomenie o začatí exekúcie doručí povinnému v zmysle § 61b ods. 3 Exekučného poriadku účinného od 1.4.2017 oznámením v Obchodnom vestníku. Upovedomenie o začatí exekúcie sa považuje za doručené uplynutím 30 dní odo dňa nasledujúceho po zverejnení oznámenia v Obchodnom vestníku.