Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 181/2022
  • Kapitola:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Podanie:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Deň vydania:
  • 21.9.2022
  • Značka:
  • X071827
Súdny exekútor: JUDr. Ivan Lutter
Sídlo súdneho exekútora
Názov ulice/verejného priestranstva: Longobardská
Orientačné/súpisné číslo: 27
Názov obce: Bratislava
PSČ: 85110
Kontaktné údaje
Názov ulice/verejného priestranstva: 0917970444
Orientačné/súpisné číslo: lutter.ivan@gmail.com
 
Povinný
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko: Januszczak Dariusz
IČO/Dátum narodenia: 06.06.1977
Sídlo/Bydlisko
Názov ulice/verejného priestranstva: -
Orientačné/súpisné číslo: -
Názov obce: Dunajská Lužná
PSČ: 90042
 
Spisová značka exekučného spisu exekútora: 296EX 265/22
Druh podania: Oznamenie_o_upovedomeni_o_zacati_exekucie
V exekučnom konaní 296EX 265/22 proti povinnému Januszczak Dariusz, nar. 06.06.1977, Dunajská Lužná, sa súdnemu exekútorovi, napriek vykonanému šetreniu, nepodarilo povinnému doručiť upovedomenie o začatí exekúcie do troch mesiacov od začatia exekúcie. V súlade s ust. § 61b ods. 3 Exekučného poriadku sa povinnému upovedomenie o začatí exekúcie doručuje oznámením v Obchodnom vestníku. Upovedomenie o začatí exekúcie sa považuje za doručené uplynutím 30 dní odo dňa nasledujúceho po zverejnení oznámenia v Obchodnom vestníku.