Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 181/2022
  • Kapitola:
  • Konkurzy a reštrukturalizácie
  • Podanie:
  • Oznámenia správcov
  • Deň vydania:
  • 21.9.2022
  • Značka:
  • K054721
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rigóová Katarína
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Kovová 9950/20, 82106 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.11.1970
Obchodné meno správcu:
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr Ján Benčura
Sídlo správcu: Záhradnícka 41, 82108 Bratislava 2
Kotakt na správcu : jan.bencura@advokatjb.onmicrosoft.com, 0918/788 811
Spisová značka správcovského spisu : 31OdK/61/2022 S130
Spisová značka súdneho spisu : 31OdK/61/2022
Druh podania : Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

V zmysle § 167l ods. 5 v spojení s § 32 ods. 7, písm. b/ zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej ZKR), správca dlžníka Katarína Rigóová, nar. 26.11.1970, bytom Kovová 9950/20, 821 06 Bratislava, Slovenská republika zverejňujem číslo bankového účtu, na ktorý možno skladať preddavok na trovy konania pre účinné popretie pohľadávky veriteľa.

Preddavok na trovy konania možno zložiť do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok.

Číslo bankového účtu: 1158 1322/0900, vedený v Slovenská sporiteľňa, a. s. Bratislava

IBAN: SK86 0900 0000 0000 1158 1322;

Výška preddavku: dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky čo do výške, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá ,najmenej 350 € a najviac 10.000,- € v zmysle § 32 ods. 19 ZKR

Variabilný symbol: číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok;

Poznámka: Konkurz Katarína Rigóová;

Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:

a) bolo podané na predpísanom tlačive a

b) na bankový účet správcu bol pripísaný preddavok vo výške uvedenej v § 32 ods. 19 ZKR s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.