Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 181/2022
  • Kapitola:
  • Konkurzy a reštrukturalizácie
  • Podanie:
  • Oznámenia správcov
  • Deň vydania:
  • 21.9.2022
  • Značka:
  • K054785
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bruchter Radovan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Zdravotnícka 622 / 4, 94148 Podhájska
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.05.1982
Obchodné meno správcu:
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. JUDr. Petra Štofková
Sídlo správcu: Pribinova 9, 94002 Nové Zámky
Kotakt na správcu : stofkova@akts.sk, 0907 120 080, 035/642 80 72
Spisová značka správcovského spisu : 31K/39/2015 S1225
Spisová značka súdneho spisu : 31K/39/2015
Druh podania : Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

 

Oznámenie o dražbe (4.kolo)

 

JUDr. Ing. Petra Štofková ako správca úpadcu Radovan Bruchter, nar. 25.5.1982, bytom Zdravotnícka 622/4, 941 48 Podhájska a ako dražobník oprávnený k výkonu dražby v zmysle § 92 ods. 1 písm. d) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii za primeraného použitia zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách podľa § 92 ods. 1 písm. d), § 92 ods. 6 zákona č. 7/2005 Z.z. a záväzného pokynu zástupcu veriteľov vyhlasuje 4. kolo dražby majetku úpadcu, uvedeného v súpise všeobecnej podstaty, zverejnenom v Obchodnom vestníku č. 201/2015 zo dňa 20.10.2015 ako položka č. 1 a zverejňuje nasledovné oznámenie o dražbe:

 

Označenie dražobníka a navrhovateľa dražby:

 

JUDr. Ing. Petra Štofková ako správca úpadcu Radovan Bruchter, nar. 25.5.1982, bytom Zdravotnícka 622/4, 941 48 Podhájska, zapísaná v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1225, konkurzné konanie vedené Okresným súdom Nitra, č.k. 31K/39/2015

 

Miesto konania dražby: sídlo správcu Pribinova 9, Nové Zámky, prízemie

 

Dátum konania dražby: 11.10.2022

 

Čas otvorenia dražby:   14:00 hod.

 

Opakovanie dražby:      4.kolo

 

Predmet dražby:

 

Nehnuteľnosť - pozemok

Pozemok nachádzajúci sa v kat. úz. Kolta, obec Kolta, okres Nové Zámky vedený Okresným úradom Nové Zámky, katastrálny odbor na LV č. 1727 ako parc. registra „C“ evidovaná na kat. mape ako parc.č. 138/2, záhrada o výmere 2219 m2, spoluvlastnícky podiel úpadcu ½

 
 
 
 
 

 

Predmet dražby sa predáva bez tiarch a zabezpečovacích práv v súlade s § 93 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z. Na predmete dražby sú postavené nevysporiadané stavby nezapísané na liste vlastníctva.

 

Označenie notára, ktorý bude priebeh dražby osvedčovať notárskou zápisnicou: JUDr. Peter Šulai, so sídlom M. R. Štefánika 14, Nové Zámky

 

Všeobecná hodnota predmetu dražby bola určená znaleckým posudkom vo výške 5 800,- €

 

Najnižšie podanie: 2 900,- €

 

Minimálne prihodenie: 200,- €

 

Dražobná zábezpeka: 400,- €

 

Zloženie dražobnej zábezpeky: Dražobná zábezpeka musí byť uhradená v pracovný deň predchádzajúci začiatku dražby, pričom písomný doklad o zaplatení dražobnej zábezpeky účastník predloží pri zápise do dražby. Dražobná zábezpeka sa skladá na účet vedený v banke Všeobecná úverová banka a.s., IBAN: SK55 0200 0000 0035 6562 8456, do poznámky uviesť meno a priezvisko/ obchodné meno zložiteľa.

 

Vrátenie dražobnej zábezpeky: Účastníkom dražby, ktorí sa nestanú vydražiteľmi bude dražobná zábezpeka vrátená do 3 pracovných dní odo dňa konania dražby na účet, ktorý pre tento účet zložiteľ uvedenie, inak na účet, z ktorého bola zábezpeka zložená.

 

Dražobná zábezpeka, ktorú vydražiteľ uhradil pred začatím dražby sa započíta do ceny dosiahnutej vydražením, zostávajúcu časť bude vydražiteľ zaviazaný zaplatiť bezhotovostným prevodom/ vkladom na účet správcu vedený v banke Všeobecná úverová banka a.s., IBAN: SK55 0200 0000 0035 6562 8456 do 5 dní od skončenia dražby.

 

Obhliadka predmetu dražby: Obhliadku predmetu dražby zabezpečí správca po predchádzajúcom dohovore ohľadom termínu obhliadky so záujemcom, pričom tento termín je možné dohodnúť na telefónnom čísle: 0907/120 080 alebo 035/6428072, a to najneskôr na deň 10.10.2022.

 

Podmienky odovzdania predmetu dražby: Po zaplatení ceny dosiahnutej vydražením v stanovenej lehote, prechádza na vydražiteľa vlastnícke právo dňom udelenia príklepu. Dražobník vydá vydražiteľovi bez zbytočného odkladu jedno vyhotovenie zápisnice o priebehu dražby. Po nadobudnutí vlastníckeho práva k predmetu dražby dražobník zašle bez zbytočného odkladu jedno vyhotovenie zápisnice o priebehu dražby príslušnému okresnému úrade, katastrálnemu odboru a zabezpečí odovzdanie predmetu dražby vydražiteľovi. Priebeh dražby bude osvedčovať notárskou zápisnicou notár. Odovzdanie predmetu dražby bude realizované na náklady vydražiteľa a potvrdené písomným záznamom o odovzdaní predmetu dražby.

 

Správca vyzýva budúcich účastníkov dražby, aby sa dostavili na dražbu minimálne 15 minút pred jej začatím z dôvodu kontroly splnenia podmienok účasti na dražbe a zápisu do zoznamu účastníkov dražby. Účastníkom dobrovoľnej dražby môžu byť len osoby, ktoré spĺňajú zákonné podmienky v zmysle § 5 zák. č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a ktoré pred začatím dražby predložia dražobníkovi – správcovi konkurznej podstaty:

 

a) doklad o zložení dražobnej zábezpeky

 

b) čestné vyhlásenie, že nie je osobou vylúčenou z dražby v zmysle § 20 ods. 2 zák. č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách

 

c) platný doklad totožnosti

 

d) ak ide o právnickú osobu, úradný výpis z registra, kde je zapísaná a z ktorého bude vyplývať, kto je oprávnený konať v jej mene (napr. výpis z obchodného registra), nie starší ako 5 dní.

 

Poučenie:

 

V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona č. 527/2002 Z.z., môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu okrem prípadu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa osobitného predpisu; v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. Osoba, ktorá podala na súde žalobu je povinná oznámiť príslušnému okresnému úradu začatie súdneho konania. Účastníkmi súdneho konania o neplatnosť dražby sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba. Ak vydražiteľ zmaril dražbu alebo ak súd určil dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste a ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.

 

 

JUDr. Ing. Petra Štofková, správca