Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 181/2022
  • Kapitola:
  • Konkurzy a reštrukturalizácie
  • Podanie:
  • Oznámenia súdov
  • Deň vydania:
  • 21.9.2022
  • Značka:
  • K054635
Spisová značka: 4K/3/2019
Druh: Oznam
Hlavička:
Rozhodnutie:
Odôvodnenie:
Poučenie:
Oznámenie
OZNAM Okresný súd Banská Bystrica uznesením č.k. 4K/3/2019 - 472 zo dňa 22. 08. 2022 potvrdil prevod pohľadávok vo výške 4 847,70 Eur vedených v konečnom zozname pohľadávok pod poradovým číslom 77-80 z pôvodného veriteľa Sociálna poisťovňa, so sídlom Ul. 29. augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava, IČO: 30 807 484 na nadobúdateľa pohľadávok Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1, IČO: 35 776 005 v konkurznom konaní úpadcu - Agrochemický podnik, s.r.o. "v konkurze", so sídlom Lučenecká, 990 01 Veľký Krtíš, IČO: 31 575 170. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 13. 09. 2022.
Autor
Okresný súd Banská Bystrica dňa 14.09.2022
JUDr. Katarína Kochan Morová,
Dlžník
Názov : Agrochemický podnik, s.r.o.
IČO : 31575170
Adresa : Lučenecká , Veľký Krtíš 99001 Slovenská republika
Subjekt konania
Názov : Agrochemický podnik, s.r.o.
IČO : 31575170
Adresa : Lučenecká , Veľký Krtíš 99001 Slovenská republika
Navrhovateľ/Navrhovatelia
Názov : Agrochemický podnik, s.r.o.
IČO : 31575170
Adresa : Lučenecká , Veľký Krtíš 99001 Slovenská republika