Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 181/2022
  • Kapitola:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Podanie:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Deň vydania:
  • 21.9.2022
  • Značka:
  • X072131
Súdny exekútor: Mgr. Viera Lesňáková
Sídlo súdneho exekútora
Názov ulice/verejného priestranstva: Nám. sv. Egídia
Orientačné/súpisné číslo: 95
Názov obce: Poprad
PSČ: 05801
Kontaktné údaje
Názov ulice/verejného priestranstva: 052/7724004
Orientačné/súpisné číslo: viera.lesnakova@ske.sk
 
Povinný
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko: Ľuboslav Žemba
IČO/Dátum narodenia: 03.10.1976
Sídlo/Bydlisko
Názov ulice/verejného priestranstva: Spišská Stará Ves
Orientačné/súpisné číslo: 0
Názov obce: Spišská Stará Ves
PSČ: 06101
 
Spisová značka exekučného spisu exekútora: 290EX 569/22
Druh podania: Oznamenie_o_upovedomeni_o_zacati_exekucie
V exekučnom konaní 290EX 569/22 vykonávanom na základe exekučného titulu vykonateľné rozhodnutie a výkaz nedoplatkov vo veciach sociálneho zabezpečenia, sociálneho poistenia, starobného dôchodkového sporenia a vo veciach verejného zdravotného poistenia č.2246096113 zo dňa 26.04.2022, vykonateľný 09.06.2022, ktorý vydal Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. a na základe poverenia na vykonanie exekúcie č. 6122345601, ktoré vydal Okresný súd Banská Bystrica dňa 16.06.2022 proti povinnému: Ľuboslav Žemba, Spišská Stará Ves 0, Spišská Stará Ves, nar. 03.10.1976 v prospech oprávneného: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., IČO: 35937874, Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava - mestská časť Petržalka sa napriek vykonanému šetreniu nepodarilo upovedomenie o začatí exekúcie doručiť povinnému do troch mesiacov od začatia exekúcie, preto sa upovedomenie o začatí exekúcie doručí povinnému v zmysle § 61b ods. 3 Exekučného poriadku účinného od 1.4.2017 oznámením v Obchodnom vestníku. Upovedomenie o začatí exekúcie sa považuje za doručené uplynutím 30 dní odo dňa nasledujúceho po zverejnení oznámenia v Obchodnom vestníku.