Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 181/2022
  • Kapitola:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Podanie:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Deň vydania:
  • 21.9.2022
  • Značka:
  • X071831
Súdny exekútor: JUDr. Peter Kliment
Sídlo súdneho exekútora
Názov ulice/verejného priestranstva: Sv. Cyrila a Metoda
Orientačné/súpisné číslo: 4647/1
Názov obce: Topoľčany
PSČ: 95501
Kontaktné údaje
Názov ulice/verejného priestranstva: 038/5300984
Orientačné/súpisné číslo: peter.kliment@ske.sk
 
Povinný
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko: Helena Horváthová
IČO/Dátum narodenia: 10.10.1998
Sídlo/Bydlisko
Názov ulice/verejného priestranstva: Hlavná ulica
Orientačné/súpisné číslo: 497/136
Názov obce: Pribeta
PSČ: 946 55
 
Spisová značka exekučného spisu exekútora: 355EX 438/22
Druh podania: Oznamenie_o_upovedomeni_o_zacati_exekucie
V exekučnej veci sp. zn. 355EX 438/22 vedenej v prospech oprávneného BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, Boulevard Haussmann 1, Paríž, IČO: 542097902, zast. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, pobočka zahraničnej banky, Karadžičova 2, 811 09 Bratislava, IČO: 47258713, zast. Advokátska kancelária JUDr. Marek Czompoly, s. r. o., Ventúrska 16, 811 01 Bratislava-Staré Mesto, IČO: 47234547a v neprospech povinného Helena Horváthová, Hlavná ulica 497/136, 946 55 Pribeta, nar.: 10.10.1998, exekučný titul: platobný rozkaz č. 18Csp/129/2020 zo dňa 20.01.2021 vydaný Okresným súdom Nové Zámky, sa napriek vykonanému šetreniu nepodarilo upovedomenie o začatí exekúcie doručiť povinnému do troch mesiacov od začatia exekúcie, preto sa upovedomenie o začatí exekúcie podľa § 61b ods. 3 zákona NR SR č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov doručuje povinnému oznámením v Obchodnom vestníku. Upovedomenie o začatí exekúcie sa považuje za doručené uplynutím 30 dní odo dňa nasledujúceho po zverejnení oznámenia v Obchodnom vestníku.