Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 181/2022
  • Kapitola:
  • Konkurzy a reštrukturalizácie
  • Podanie:
  • Oznámenia správcov
  • Deň vydania:
  • 21.9.2022
  • Značka:
  • K054764
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jana Madová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: - -, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.04.1986
Obchodné meno správcu:
Titul, meno a priezvisko správcu: Mgr. Ing. Miroslav Babeľa
Sídlo správcu: Centrum 27/32, 01701 Považská Bystrica
Kotakt na správcu : babela@slovanet.sk, 0907 317 505
Spisová značka správcovského spisu : 38OdK/314/2022 S1562
Spisová značka súdneho spisu : 38OdK/314/2022
Druh podania : Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Zverejnenie bankového účtu, na ktorý možno skladať preddavok na trovy konania

Mgr. Ing. Miroslav Babeľa, správca dlžníka Jana Madová, nar. 05.04.1986, trvale bytom 911 01 Trenčín, v zmysle § 32 ods. 21 zákona č. 7/2005 Z. z o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) týmto zverejňuje číslo bankového účtu správcu, na ktorý možno zložiť preddavok na trovy konania podľa § 32 ods. 7 a ods. 11 ZKR. Účet je vedený vo Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky, číslo účtu 2001249632/8330, IBAN SK24 8330 0000 0020 0124 9632.

 

V zmysle § 32 ods. 3 ZKR pohľadávku možno poprieť

a) do 30 dní od uplynutia základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok,

b) do 30 dní od zverejnenia zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok v Obchodnom vestníku, ak ide o oneskorené prihlásenie pohľadávky.

 

V zmysle § 32 ods. 7 ZKR popretie pohľadávky veriteľom je účinné ak

a) bolo podané na predpísanom tlačive a

b) na účet správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo výške podľa odseku § 32 ods. 19 ZKR s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.

 

V zmysle § 32 ods. 19 ZKR výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur.

V Považskej Bystrici, 16.09.2022

Mgr. Ing. Miroslav Babeľa, správca