Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 181/2022
  • Kapitola:
  • Oznámenia o začatí konania o zrušení spoločnosti alebo družstva bez likvidácie
  • Podanie:
  • Oznámenie o začatí konania o zrušení spoločnosti alebo družstva bez likvidácie
  • Deň vydania:
  • 21.9.2022
  • Značka:
  • R241972
Spisová značka: 31CbR/156/2021
Druh: Oznam
Hlavička:
Rozhodnutie:
Odôvodnenie:
Poučenie:
Oznámenie
Oznámenie o predpoklade úpadku spoločnosti Okresný súd Nitra podľa § 309g Civilného mimosporového poriadku oznamuje predpoklad úpadku spoločnosti Zunax s.r.o. so sídlom Gombaiho 6, 945 01 Komárno, IČO: 51 745 461. Zároveň Okresný súd Nitra poučuje veriteľov spoločnosti, osoby, ktoré majú právo na likvidačný zostatok, a iné orgány a osoby dotknuté zrušením spoločnosti, že ak do šiestich mesiacov od zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku nebude podaný návrh na ustanovenie likvidátora spolu s osvedčením o zložení preddavku na jeho odmenu a náhradu výdavkov alebo nebude podaný návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok spoločnosti, spoločnosť bude vymazaná z obchodného registra.
Autor
Okresný súd Nitra dňa 13.9.2022
JUDr. Adriana Kunkelová,
Dlžník
Názov :
IČO :
Adresa : ,
Subjekt konania
Názov : Zunax s.r.o.
IČO : 51745461
Adresa : Komárno , Gombaiho 6 94501 Slovenská republika
Navrhovateľ/Navrhovatelia
Názov : Július Polák, Ing.
IČO :
Adresa : Csokonaiho 4623/3A, Komárno 94501 Slovenská republika
Názov : Lýdia Poláková
IČO :
Adresa : Csokonaiho 4623/3A, Komárno 94501 Slovenská republika