Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 181/2022
  • Kapitola:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Podanie:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Deň vydania:
  • 21.9.2022
  • Značka:
  • X071823
Súdny exekútor: JUDr. Ivan Lutter
Sídlo súdneho exekútora
Názov ulice/verejného priestranstva: Longobardská
Orientačné/súpisné číslo: 27
Názov obce: Bratislava
PSČ: 85110
Kontaktné údaje
Názov ulice/verejného priestranstva: 0917970444
Orientačné/súpisné číslo: lutter.ivan@gmail.com
 
Povinný
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko: Pirhala Matej
IČO/Dátum narodenia: 26.08.1992
Sídlo/Bydlisko
Názov ulice/verejného priestranstva: Bzovícka
Orientačné/súpisné číslo: 3176/14
Názov obce: Bratislava
PSČ: 85107
 
Spisová značka exekučného spisu exekútora: 296EX 275/22
Druh podania: Oznamenie_o_upovedomeni_o_zacati_exekucie
V exekučnom konaní 296EX 275/22 proti povinnému Pirhala Matej, nar. 26.08.1992, Bzovícka 3176/14, Bratislava, sa súdnemu exekútorovi, napriek vykonanému šetreniu, nepodarilo povinnému doručiť upovedomenie o začatí exekúcie do troch mesiacov od začatia exekúcie. V súlade s ust. § 61b ods. 3 Exekučného poriadku sa povinnému upovedomenie o začatí exekúcie doručuje oznámením v Obchodnom vestníku. Upovedomenie o začatí exekúcie sa považuje za doručené uplynutím 30 dní odo dňa nasledujúceho po zverejnení oznámenia v Obchodnom vestníku.