Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník 186/2022

Obchodný register
Oznámenia o začatí konania o zrušení spoločnosti alebo družstva bez likvidácie
Konkurzy a reštrukturalizácie
Konkurzy a vyrovnania
Výzvy likvidátorov
Zníženie základného imania
Iné oznámenia
Rozhodnutia a oznámenia orgánov verejnej moci
Dražby
Predaj majetku
Upovedomenia exekútorov