Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 186/2022
  • Kapitola:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Podanie:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Deň vydania:
  • 28.9.2022
  • Značka:
  • X074222
Súdny exekútor: JUDr. Július Rosina
Sídlo súdneho exekútora
Názov ulice/verejného priestranstva: Stummerova
Orientačné/súpisné číslo: 1553
Názov obce: Topoľčany
PSČ: 95501
Kontaktné údaje
Názov ulice/verejného priestranstva: 0911695798
Orientačné/súpisné číslo: urad.rosina@gmail.com
 
Povinný
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko: Jaroslava Sárköziová
IČO/Dátum narodenia: 08.08.1978
Sídlo/Bydlisko
Názov ulice/verejného priestranstva: Ľanová
Orientačné/súpisné číslo: 3065/9
Názov obce: Levice
PSČ: 934 05
 
Spisová značka exekučného spisu exekútora: EX 436/2018
Druh podania: Oznamenie_o_upovedomeni_o_zacati_exekucie
V exekučnom konaní 62Ek/1078/2018, oprávnený: Mesto Levice - IČO: 00307203, povinný: Jaroslava Sárköziová, nar. 08.08.1978, exekučný titul č. 364/2018 zo dňa 18.07.2018 vydaného Mesto Levice, sa napriek vykonanému šetreniu nepodarilo upovedomenie o začatí exekúcie doručiť povinnému do troch mesiacov od začatia exekúcie, preto sa upovedomenie o začatí exekúcie podľa § 61b ods. 3 Exekučného poriadku doručuje povinnému oznámením v Obchodnom vestníku. Upovedomenie o začatí exekúcie sa považuje za doručené uplynutím 30 dní odo dňa nasledujúceho po zverejnení oznámenia v Obchodnom vestníku.