Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 186/2022
  • Kapitola:
  • Konkurzy a reštrukturalizácie
  • Podanie:
  • Oznámenia správcov
  • Deň vydania:
  • 28.9.2022
  • Značka:
  • K056118
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Batihová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Stavbárska 42, 821 07 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.03.1953
Obchodné meno správcu: Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k. s.
Titul, meno a priezvisko správcu:
Sídlo správcu: príslušná kancelária: Pluhová 2, 83103 Bratislava
Kotakt na správcu : bratislava@ssr.sk, 0918/187 380
Spisová značka správcovského spisu : 31OdK/9/2022 S1240
Spisová značka súdneho spisu : 31OdK/9/2022
Druh podania : Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty

Správca podľa ust. § 167l ods. 3 veta druhá zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení účinnom do 16.07.2022 (ďalej aj len ako „ZKR“) oznamuje, že do Zoznamu pohľadávok vedeného podľa ust. § 31 ods. 1 ZKR boli zapísané pohľadávky veriteľa EOS KSI Slovensko, s.r.o., Pajštúnska 5, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 35 724 803 doručené po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty:

Poradové číslo pohľadávky veriteľa

EOS KSI Slovensko, s.r.o. v zozname pohľadávok

Celková výška prihlásenej pohľadávky [v EUR]

1.

1.526,93

2.

419,46

3.

348,00

4.

2.389,58

5.

557,99

6.

392,96