Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 186/2022
  • Kapitola:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Podanie:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Deň vydania:
  • 28.9.2022
  • Značka:
  • X074321
Súdny exekútor: JUDr. Zuzana Papcunová
Sídlo súdneho exekútora
Názov ulice/verejného priestranstva: Hlavná č.
Orientačné/súpisné číslo: 68
Názov obce: Košice
PSČ: 04001
Kontaktné údaje
Názov ulice/verejného priestranstva: 055/644 33 03
Orientačné/súpisné číslo: exekutor@papcunova.sk
 
Povinný
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko: Lenka Mianovská
IČO/Dátum narodenia: 10.06.1983
Sídlo/Bydlisko
Názov ulice/verejného priestranstva: Kalinovská
Orientačné/súpisné číslo: 7
Názov obce: Košice-Dargov.hrdinov
PSČ: 04022
 
Spisová značka exekučného spisu exekútora: 256EX 248/20
Druh podania: Oznamenie_o_upovedomeni_o_zacati_exekucie
V exekučnom konaní 256EX 248/20 vykonávanom na základe exekučného titulu rozsudok č.28C/57/2016 zo dňa 23.03.2017, vykonateľný 24.05.2017, ktorý vydal Okresný súd Košice II a na základe poverenia na vykonanie exekúcie č. 6120263490, ktoré vydal Okresný súd Banská Bystrica dňa 02.06.2020 proti povinnému: Lenka Mianovská, Kalinovská 7, Košice-Dargov.hrdinov, nar. 10.06.1983 v prospech oprávneného: Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť, Bardejovská č. 6, 043 29 Košice, IČO: 31701914 zast. JUDr. Peter Frajt, advokát, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice, IČO: 47240369 sa napriek vykonanému šetreniu nepodarilo upovedomenie o začatí exekúcie doručiť povinnému do troch mesiacov od začatia exekúcie, preto sa upovedomenie o začatí exekúcie doručí povinnému v zmysle § 61b ods. 3 Exekučného poriadku účinného od 1.4.2017 oznámením v Obchodnom vestníku. Upovedomenie o začatí exekúcie sa považuje za doručené uplynutím 30 dní odo dňa nasledujúceho po zverejnení oznámenia v Obchodnom vestníku.