Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
 • Vestník č:
 • 186/2022
 • Kapitola:
 • Konkurzy a reštrukturalizácie
 • Podanie:
 • Oznámenia správcov
 • Deň vydania:
 • 28.9.2022
 • Značka:
 • K056171
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ALSIS, spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Svätovavrinecká 13920/10 , 83101 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 47483016
Obchodné meno správcu:
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Andrea Pállová
Sídlo správcu: Podzámska 2959/18A, 94901 Nitra
Kotakt na správcu : 0948/ 228 422, spravca@spravca.info
Spisová značka správcovského spisu : 29K/10/2021 S1412
Spisová značka súdneho spisu : 29K/10/2021
Druh podania : Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO PONUKOVÉHO KONANIA

 

 

JUDr. Andrea Pállová, so sídlom: Podzámska 2959/18A, 949 01 Nitra, správca konkurznej podstaty úpadcu: ALSIS, spol. s r.o., so sídlom: Svätovavrinecká 13920/10, 831 01 Bratislava, IČO: 47 483 016spisová značka správcovského spisu 29K/10/2021 S1412, v súlade s ust. §-u 92 ods. 1 písm. d) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoKR“) a v súlade so záväzným pokynom veriteľského výboru, týmto vyhlasuje 1. kolo verejného ponukového konania na predaj nasledovného majetku:

 

 

 

Hnuteľná vec – ojazdené motorové vozidlo 

Mercedes-Benz Vito, EČV: TO123DX, r.v. 2006  

VIN:WDF63970513251794, farba: červená

Stav: celkové opotrebenie vekom a používaním, hrdzavé, rozobraté, pojazdné.

spoluvlastnícky podiel úpadcu 1/1-ina.

 

Súpisová hodnota a mena2 500,- €

 

(ďalej len ako „Predmet speňažovania“)

 

 

Podmienky verejného ponukového konania:

 

 1. Predmet speňažovania sa ponúka na predaj za najvyššiu ponuku. Najnižšie podanie je v súlade so záväzným pokynom veriteľského výboru stanovené na sumu 2 500,- €. 

 

 1. Záujemcovia budú doručovať záväzné ponuky v zalepenej obálke s označením „KONKURZ 29K/10/2021 S1412 ALSIS, spol. s r.o. – ZÁVÄZNÁ PONUKA – NEOTVÁRAŤ“, a to poštou, alebo osobne na adresu kancelárie správcu: JUDr. Andrea Pállová, Podzámska 2959/18A, 949 01 NitraPonuku je možné doručiť aj elektronicky do elektronickej schránky správcu podpísanú zaručeným elektronickým podpisom záujemcu.

 

 1. Lehota na predkladanie ponúk je 15 kalendárnych dní od uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného ponukového konania v Obchodnom vestníku. Na ponuky doručené po uplynutí lehoty sa nebude prihliadať.

 

 1. Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku. V prípade viacerých ponúk toho istého záujemcu správca prihliada na najvyššiu z predložených ponúk, na nižšie ponuky toho istého záujemcu sa neprihliada. V prípade ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.

 

 1. Kúpnu cenu, ktorú záujemca ponúkne vo svojej záväznej ponuke musí najneskôr do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk (15 dní od uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného ponukového konania v Obchodnom vestníku) zložiť na bankový účet správcu 

vedený v Tatra banke a.s.:

SK58 1100 0000 0029 2789 7609

Variabilný symbol: 29102021

Správa pre prijímateľa: Záväzná ponuka ALSIS MB

 

 

 

 1. Záväzná ponuka musí obsahovať, inak sa na ňu neprihliada:
 • Identifikačné údaje záujemcu spolu s telefonickým kontaktom za účelom dohodnutia termínu podpisu kúpnej zmluvy v rozsahu: meno, priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo, číslo OP, bydlisko / obchodné meno, sídlo, IČO.
 • Výšku ponúkanej kúpnej ceny a číslo bankového účtu na vrátenie kúpnej ceny, v prípade odmietnutia/neprijatia záväznej ponuky.
 • Vyhlásenie záujemcu, že jeho predložená ponuka je záväzná.

 

 1. Vyhodnotenie ponúk sa uskutoční v deň nasledujúci po uplynutí lehoty na podávanie ponúk. Prijatá bude ponuka s najvyššou ponúknutou kúpnou cenou po udelení súhlasu zo strany správcu, pokiaľ bude spĺňať podmienky záväzného pokynu uloženého veriteľským výborom. O výsledku vyhodnotenia ponúk budú záujemcovia oboznámení najneskôr v deň nasledujúci po vyhodnotení ponúk. Správne poplatky spojené so zápisom zmeny vlastníka Predmetu speňaženia v evidencii pred príslušným orgánom bude hradiť víťaz ponukového konania ako kupujúci.

 

 1. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť neprimerane nízke ponuky, resp. všetky ponuky.

 

 1. Bližšie informácie si záujemcovia môžu vyžiadať telefonicky na t. č. 0948 228 422, príp. cez e-mail: pallova@spravca.info

 

 

V Nitre dňa 23.09.2022

 

JUDr. Andrea Pállová, správca úpadcu