Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 186/2022
  • Kapitola:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Podanie:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Deň vydania:
  • 28.9.2022
  • Značka:
  • X074105
Súdny exekútor: JUDr. Andrea Prudká
Sídlo súdneho exekútora
Názov ulice/verejného priestranstva: Nám. A. Hlinku
Orientačné/súpisné číslo: 36/9
Názov obce: Považská Bystrica
PSČ: 01701
Kontaktné údaje
Názov ulice/verejného priestranstva: 0905428141
Orientačné/súpisné číslo: andreaprudka@outlook.sk
 
Povinný
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko: Karol Murčo
IČO/Dátum narodenia: 19.12.1966
Sídlo/Bydlisko
Názov ulice/verejného priestranstva: Rozkvet
Orientačné/súpisné číslo: 2084/177
Názov obce: Považská Bystrica
PSČ: 017 01
 
Spisová značka exekučného spisu exekútora: 260EX 301/22
Druh podania: Oznamenie_o_upovedomeni_o_zacati_exekucie
V exekučnom konaní 260EX 301/22 , oprávnený: Juríček Milan, Domaniža 166, Domaniža, nar.: 08.07.1965, zast. Kubovičová Anna, JUDr., Tatranská 300/8, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 35658011 , povinný: Murčo Karol, Rozkvet 2084/177, Považská Bystrica, IČO: 30181194, nar.: 19.12.1966 , exekučný titul platobného rozkazu č. 24Up/1609/2019 zo dňa 20.11.2019, vydaného Okresným súdom Banská Bystrica, sa napriek vykonanému šetreniu nepodarilo upovedomenie o začatí exekúcie doručiť povinnému do troch mesiacov od začatia exekúcie, preto sa upovedomenie o začatí exekúcie podľa § 61b ods. 3 Exekučného poriadku doručuje povinnému oznámením v Obchodnom vestníku. Upovedomenie o začatí exekúcie sa považuje za doručené uplynutím 30 dní odo dňa nasledujúceho po zverejnení oznámenia v Obchodnom vestníku.