Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 186/2022
  • Kapitola:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Podanie:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Deň vydania:
  • 28.9.2022
  • Značka:
  • X074398
Súdny exekútor: Mgr. Stanislav Polák
Sídlo súdneho exekútora
Názov ulice/verejného priestranstva: Moyzesova
Orientačné/súpisné číslo: 5
Názov obce: Nitra
PSČ: 94901
Kontaktné údaje
Názov ulice/verejného priestranstva: 0911239521
Orientačné/súpisné číslo: spolak@exekutorpolak.eu
 
Povinný
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko: Anastázia Danisová
IČO/Dátum narodenia: 06.04.1984
Sídlo/Bydlisko
Názov ulice/verejného priestranstva: Veľké Ludince
Orientačné/súpisné číslo: 126
Názov obce: Veľké Ludince
PSČ: 93565
 
Spisová značka exekučného spisu exekútora: 247EX 449/22
Druh podania: Oznamenie_o_upovedomeni_o_zacati_exekucie
V exekučnom konaní 247EX 449/22, oprávnený BENCONT COLLECTION, a. s., Vajnorská 100/A , Bratislava-Nové Mesto, IČO: 47967692, povinný Anastázia Danisová, 126, 935 65 Veľké Ludince, nar.: 06.04.1984, exekučný titul na peňažné plnenie č. 14RO/658/2014 zo dňa 17.04.2015 vydaného Okresným súdom Levice, sa napriek vykonanému šetreniu nepodarilo upovedomenie o začatí exekúcie doručiť povinnému do troch mesiacov od začatia exekúcie, preto sa upovedomenie o začatí exekúcie podľa § 61b ods. 3 Exekučného poriadku doručuje povinnému oznámením v Obchodnom vestníku. Upovedomenie o začatí exekúcie sa považuje za doručené uplynutím 30 dní odo dňa nasledujúceho po zverejnení oznámenia v Obchodnom vestníku. V Nitre dňa 23.09.2022