Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 186/2022
  • Kapitola:
  • Konkurzy a reštrukturalizácie
  • Podanie:
  • Oznámenia správcov
  • Deň vydania:
  • 28.9.2022
  • Značka:
  • K056235
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šárköziová Lenka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Cerovo 257, 96252 Cerovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.09.1995
Obchodné meno správcu:
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Mgr. Miroslav Šperka LL.M
Sídlo správcu: Františka Švantnera 4, 97401 Banská Bystrica
Kotakt na správcu : info@eubankrupt.sk, 0903/661 058
Spisová značka správcovského spisu : 6OdK/339/2022 S1541
Spisová značka súdneho spisu : 6OdK/339/2022
Druh podania : Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

OZNÁMENIE BANKOVÉHO ÚČTU

Ing. Mgr. Miroslav Šperka, LL.M, správca konkurznej podstaty dlžníka: : Lenka Šarköziová, nar. 24. 09. 1995, trvale bytom Cerovo 257, 962 52 Cerovo, týmto v súlade s ustanovením § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p., oznamuje bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu pre účely popierania pohľadávky veriteľom v konkurznom konaní sp.zn.: 6OdK/339/2022, ktorým je účet vedený v Československej obchodnej banke, a.s., číslo účtu: IBAN: SK77 7500 0000 0040 1405 0138.

Ing. Mgr. Miroslav Šperka, LL.M, správca