Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 186/2022
  • Kapitola:
  • Konkurzy a reštrukturalizácie
  • Podanie:
  • Oznámenia správcov
  • Deň vydania:
  • 28.9.2022
  • Značka:
  • K056180
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Farkas Matej
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Veľké Ludince 0, 93565 Veľké Ludince
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.04.1966
Obchodné meno správcu:
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Tomáš Christov
Sídlo správcu: Štefánikova trieda 71, 94901 Nitra
Kotakt na správcu : tomas.christov@gmail.com, 0911 667 290
Spisová značka správcovského spisu : 27OdK/117/2022 S1908
Spisová značka súdneho spisu : 27OdK/117/2022
Druh podania : Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty

Oznámenie o zápise pohľadávky doručenej správcovi po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty do zoznamu pohľadávok

 

Dátum zápisu: 12.09.2022

Veriteľ: Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Bratislava, IČO: 51 865 467

Prihlásená suma spolu: 370,67 €

 

Správca v zmysle ust. §-u 28 ods. 3 zák. č 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov zapísal takéto pohľadávky do zoznamu pohľadávok a zároveň zverejňuje oznam o zapísaní pohľadávok s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy v Obchodnom vestníku.

 

V Nitre, dňa 23.09.2022

Ing. Tomáš Christov, správca S1908