Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 186/2022
  • Kapitola:
  • Konkurzy a reštrukturalizácie
  • Podanie:
  • Oznámenia súdov
  • Deň vydania:
  • 28.9.2022
  • Značka:
  • K056040
Spisová značka: 26NcKR/2/2022
Druh: Uznesenie
Hlavička: Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Ing. Igor Petrovčik, narodený: 10.01.1974, bytom: Kuzmányho 1, 040 01 Košice, do 14.11.2019 podnikajúceho pod obchodným menom Ing. Igor Petrovčik, s miestom podnikania Kpt. Nálepku 13, 040 01 Košice-Staré Mesto, IČO: 33 594 872, zastúpeného advokátkou JUDr. Martinou Gombosovou, so sídlom Floriánska 16, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto o návrhu na oddlženie takto
Rozhodnutie: O d d l ž u j e dlžníka: Ing. Igor Petrovčik, narodený: 10.01.1974, bytom: Kuzmányho 1, 040 01 Košice, od pohľadávok, ktoré voči dlžníkovi vznikli do vyhlásenia konkurzu na majetok dlžníka dňa 11.09.2007 a ktoré zároveň zostali po zrušení konkurzu vyhláseného na jeho majetok a v konaní o oddlžení neuspokojené, čím sa stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné.
Odôvodnenie:
Poučenie:
Autor
Okresný súd Košice I dňa 21.9.2022
JUDr. Róbert Zsiga,
Dlžník
Názov : Igor Petrovčik
IČO :
Adresa : Kuzmányho 1, Košice 04001 Slovenská republika
Subjekt konania
Názov : Igor Petrovčik
IČO :
Adresa : Kuzmányho 1, Košice 04001 Slovenská republika
Navrhovateľ/Navrhovatelia
Názov : Igor Petrovčik
IČO :
Adresa : Kuzmányho 1, Košice 04001 Slovenská republika
Názov : Igor Petrovčik
IČO :
Adresa : Kuzmányho 1, Košice 04001 Slovenská republika